Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε., μία εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων, την επιλογή των ΜΦ και τον πίνακα των ΜΦ που γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, προκειμένου η Ε.Δ.Ε. να λάβει τη σχετική απόφαση. Η επιλογή ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη των προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal : 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται: Γραμματεία, 1ος Όροφος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πάτρα 26504 Ελλάδα.

Τηλ. 2610996422 και 2610996420 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

http://greenpower.upatras.gr/ 

http://www.ece.upatras.gr 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων). Σε αυτούς με απόφαση της Ε.Δ.Ε. τους επιτρέπεται η παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (ΜΜ) (ΜΦ υπό προϋποθέσεις). Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται εφόσον τελικά ο υποψήφιος περαιώσει επιτυχώς τις σπουδές του στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και υποβάλει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών του και το βαθμό Διπλώματος/Πτυχίου το αργότερο μέχρι 1 Νοεμβρίου, οπότε και κρίνεται η υποβληθείσα αίτηση οπωσδήποτε μέχρι τη λήξη των εγγραφών. 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε 4 (τέσσερεις). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους 30 (τριάντα). 

Στο ΔΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός 1 (ένας) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού  αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος  του  Ελληνικού  Κράτους. Με απόφαση  της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός  των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν.4485/2017.

α) Τα κριτήρια για την εκτίμηση της καταλληλόλητας των υποψηφίων είναι τα εξής: Ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου και το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη λήψη του, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και η τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

β) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

γ) Προϋποθέσεις για την επιλογή Μ.Φ. είναι: 

1) Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Τεχνολογίας Υπολογιστών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 8 χρόνια.

2) Για όλους τους άλλους αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 7.5 χρόνια.

3) Για τους Φυσικούς να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.

4) Για τους αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος επτά (7) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.

Σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων από τις προηγούμενες προϋποθέσεις η Σ.Ε. θα αποφασίζει για την αποδοχή της υποψηφιότητας κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του (πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από την ΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία που προκύπτει από τα ακόλουθα:

1.Το βαθμό διπλώματος/πτυχίου πολλαπλασιασμένο με 5.

2. Από το προηγούμενο αποτέλεσμα αφαιρείται η απόκλιση (σε έτη) του χρόνου λήψης του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου από τον ελάχιστο χρόνο λήψης διπλώματος/πτυχίου πολλαπλασιασμένη με 4.

Μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλέγονται οι υποψήφιοι μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 30, ενώ σε περίπτωση που δεν εγγραφούν κάποιοι συμπληρώνεται ο αριθμός 30 από τους επόμενους στον πίνακα κατάταξης.