Η διαδικασία επιλογής Μ.Φ. προβλέπει την ηλεκτρονική υποβολή (ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗ/ONLINE ΑΙΤΗΣΗ) από κάθε υποψήφιο: 

1) Βιογραφικού σημειώματος. 

2) Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ. 

3) Αποδεικτικών στοιχείων επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας. 

4) Δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών. 

5) Τίτλων Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών.

6) Προϋπόθεση για την επιλογή Μ.Φ. είναι να έχει ελάχιστο βαθμό διπλώματος εξήμισυ (6.5) ή ισοδύναμο αυτού. Σε περίπτωση οριακής βαθμολογίας η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. θα αποφασίζει κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του.

7) Αντίγραφο ταυτότητας.

8) Μία έγχρωμη φωτογραφία.


Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στο Τμήμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι διαβιβάζονται στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισοτιμία και αντιστοιχία και μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική αποδοχή του ενδιαφερόμενου.