Με κύριο κριτήριο την εμβάθυνση και εμπέδωση των γνώσεων στις τεχνολογίες αιχμής και υψηλής προτεραιότητας που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και σύμφωνα με το άρθρο 3, προβλέπονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 

1.    Παρακολούθηση μαθημάτων-εργαστηρίων και συμμετοχή στις γενικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. (π.χ. σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, ενημέρωση επί θεμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας, εργασίες κ.λ.π.). 
2.    Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση από την εισαγωγή μέχρι την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.. 
3.    Δημοσιεύσεις εργασιών. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον καταστεί αναγκαίο και στην Αγγλική. Ο ελάχιστος αριθμός εγγραφόμενων ανά μεταπτυχιακό μάθημα (Μ.Μ.) για να διδαχθεί είναι οκτώ (8). 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει. 

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα 4 (τέσσερα) εξάμηνα μόνο για την εκπόνηση της ΔΕ.

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να  καταβάλει κάθε  φοιτητής για την απόκτηση του ΜΔΕ περιλαμβάνει κατά μέσο όρο πενήντα τέσσερεις (54) έως εξήντα (60) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων και αποτιμάται μεταξύ δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2250) και δύο χιλιάδων επτακοσίων (2700) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή ECTS). Αυτές περιλαμβάνουν εξήντα (60) ECTS από την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της ΔΕ.

Υπάρχει δυνατότητα για μερική φοίτηση για εργαζόμενους φοιτητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους φοιτητές, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση στην οποία εξηγούνται οι λόγοι που αιτείται η μερική φοίτηση. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την ΕΔΕ και η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν υπερβαίνει τα 6 (έξη) ακαδημαϊκά εξάμηνα.