Με κύριο κριτήριο την εμβάθυνση και εμπέδωση των γνώσεων στις τεχνολογίες αιχμής και υψηλής προτεραιότητας που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και σύμφωνα με το άρθρο 3, προβλέπονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 

1.    Παρακολούθηση μαθημάτων-εργαστηρίων και συμμετοχή στις γενικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. (π.χ. σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, ενημέρωση επί θεμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας, εργασίες κ.λ.π.). 
2.    Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση από την εισαγωγή μέχρι την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.. 
3.    Δημοσιεύσεις εργασιών. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον καταστεί αναγκαίο και στην Αγγλική. Ο ελάχιστος αριθμός εγγραφόμενων ανά μεταπτυχιακό μάθημα (Μ.Μ.) για να διδαχθεί είναι οκτώ (8). 

Ο  φόρτος εργασίας που απαιτείται  να  καταβάλει κάθε  φοιτητής για την απόκτηση του ΜΔΕ περιλαμβάνει  κατά  μέσο  όρο  σαράντα έξι  (46) έως  πενήντα δύο (52) πλήρεις  εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές και αποτιμάται μεταξύ χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε  (1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων  πενήντα (2.250) ωρών  εργασίας, οι  οποίες  αντιστοιχούν σε  εβδομήντα πέντε  (75)  πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή ECTS). Αυτές περιλαμβάνουν πενήντα (50) ECTS από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και είκοσι πέντε (25) ECTS από την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της Μ.Δ.Ερ.