Οργάνωση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ΔΠΜΣ ενεκρίθη στην υπ’ αριθ. 2/21-1-2014 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και στην υπ’ αριθ. 3/10-3-2014 Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής. Την κύρια ευθύνη διεξαγωγής του ΔΠΜΣ έχει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Η έγκριση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έγινε στις 13 Αυγούστου 2014, με το ΦΕΚ 2222_τ Β.

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των Νόμων: α) N. 3685 (ΦΕΚ 148/ τ.Α’/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Ν. 3374 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), που καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Δ.Ε.

 

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο-Σκοπός

 

2.1.        Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η απονομή Μ.Δ.Ε. στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» σε διπλωματούχος Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής. Η βασική του δομή συνίσταται: 

α) Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων. 

β) Στη διεξαγωγή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ερ.).

2.2         Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και η προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Ειδικότερα το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αφορά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται: 

α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης. 

β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης Μ.Δ.Ερ. υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή. 

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μ.Δ.Ε. στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

 

Άρθρο 4

Συμμετέχουσες Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Στο Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τουλάχιστον ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και η μέγιστη δέκα οκτώ (18) μήνες. Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο  οποίο  ένα  (1)  ακαδημαϊκό  έτος  πλήρους  φοίτησης περιλαμβάνει κατά  μέσο όρο  σαράντα  έξι  (46) έως  πενήντα  δύο  (52)  πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται  φοιτητικές διακοπές και ο φόρτος  εργασίας αποτιμάται μεταξύ  χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε  (1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων  πενήντα (2.250) ωρών  εργασίας, οι  οποίες  αντιστοιχούν σε  εβδομήντα πέντε  (75)  πιστωτικές μονάδες  ανά ακαδημαϊκό  έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

 

 

Άρθρο 6

Λειτουργία Π.Μ.Σ.

 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. συγκροτείται:

6.1         Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) από δέκα τρία (13) μέλη που ασκεί τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ και εκλέγεται από τις αντίστοιχες Γ.Σ.Ε.Σ κάθε Τμήματος μεταξύ των μελών των που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, κατά προτίμηση με αντίστοιχο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

6.2         Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με τις παρακάτω αρμοδιότητές:

6.2.1   Την κατάρτιση στην αρχή κάθε έτους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Τομέων των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ.  Το πρόγραμμα αυτό εκδίδεται σε μορφή Οδηγού Σπουδών. 

6.2.2   Το συντονισμό του προγράμματος μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Σύμβουλο Καθηγητή (Ε.Σ.Κ.) κάθε Μ.Φ. 

6.2.3   Την υποβοήθηση των Τμημάτων στην εξεύρεση πόρων για την υποστήριξη των Μ.Φ. 

6.2.4   Η εργασία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών που τηρεί το αρχείο των Μ.Φ. 

6.2.5   Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, και 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Φυσικής τα οποία ορίζονται και εκλέγονται από τα μέλη της Ε.Δ.Ε., μεταξύ των μελών της που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, κατά προτίμηση με αντίστοιχο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η θητεία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. είναι μονοετής, όμως στις αρμοδιότητές της είναι και η επιλογή των ΜΦ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από την ΕΔΕ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανατραπεί κατόπιν αιτιολόγησης.

6.2.6   Πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κοινοποιεί σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ έκθεση για την κατάσταση των μεταπτυχιακών σπουδών.

6.3       Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος και εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. με μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το N. 3685 (ΦΕΚ 148/16.7.2008) και εκλέγεται για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Άρθρο 7

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

 

Με κύριο κριτήριο την εμβάθυνση και εμπέδωση των γνώσεων στις τεχνολογίες αιχμής και υψηλής προτεραιότητας που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και σύμφωνα με το άρθρο 3, προβλέπονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 

 

1.    Παρακολούθηση μαθημάτων-εργαστηρίων και συμμετοχή στις γενικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. (π.χ. σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, ενημέρωση επί θεμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας, εργασίες κ.λ.π.). 

2.    Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση από την εισαγωγή μέχρι την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.. 

3.    Δημοσιεύσεις εργασιών. 

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον καταστεί αναγκαίο και στην Αγγλική. 

 

Ο  φόρτος εργασίας που απαιτείται  να  καταβάλει κάθε  φοιτητής για την απόκτηση του ΜΔΕ περιλαμβάνει  κατά  μέσο  όρο  σαράντα έξι  (46) έως  πενήντα δύο (52) πλήρεις  εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές και αποτιμάται μεταξύ χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε  (1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων  πενήντα (2.250) ωρών  εργασίας, οι  οποίες  αντιστοιχούν σε  εβδομήντα πέντε  (75)  πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή ECTS). Αυτές περιλαμβάνουν πενήντα (50) ECTS από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και είκοσι πέντε (25) ECTS από την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της Μ.Δ.Ερ.

 

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Τα Μ.Μ. έχουν διάρκεια δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων και διδάσκονται τρείς (3) ώρες/εβδομάδα. Αντιστοιχούν όλα σε πέντε (5) Π.Μ. ή ECTS και περιλαμβάνουν διδασκαλία και κατά περίπτωση φροντιστηριακή ή/και εργαστηριακή άσκηση ή/και εργασίες. Ο φόρτος εργασίας τους είναι από 128150 ώρες εργασίας/μάθημα. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε μία (1) ώρα διδασκαλίας ή εργαστηριακής άσκησης ή φροντιστηριακής άσκησης  απαιτούνται δύο (2) ώρες μελέτης και προετοιμασίας του φοιτητή. Τα Μ.Μ. διδάσκονται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε αυτά επαρκής αριθμός Μ.Φ.

 

Τα Μ.Μ. χωρίζονται σύμφωνα με το επιστημονικό αντικείμενό τους σε πέντε (5) επιστημονικές ενότητες. Για κάθε μια από τις τέσσερεις (4) κύριες επιστημονικές ενότητες την ευθύνη έχει ένας Τομέας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών που καλύπτει το αντίστοιχο αντικείμενο σε συνεργασία με αντίστοιχου αντικείμενου καθηγητές του Τμήματος Φυσικής, ενώ η πέμπτη συμπληρωματική ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, όπως Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπάρχουν τέσσερα Μ.Μ. που είναι υποχρεωτικά για όλους τους Μ.Φ., ένα για κάθε κύρια επιστημονική ενότητα.

 

 

 

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε έξι (6) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (6 μαθήματα X5 ECTS = 30).

 

α) Υποχρεωτικά

 

1.    DGP_101 Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα (Τομέας Η/Υ).

2.    DGP_102 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Τομέας Σ.Α.Ε.).

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.    DGP_103 Ενεργειακά Θέματα και Περιβάλλον.

2.    DGP_104 Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας- Γενική θεώρηση του προβλήματος και τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυσή του (περιλαμβάνονται FACTS, ευέλικτα συστήματα διανομής, μικροδίκτυα ή έξυπνα δίκτυα (microgridsorsmartgrids)).

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.    DGP_105 Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής.

2.    DGP_106 Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.    DGP_107 Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο. 

2.     

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

1.    DGP_109 Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέρ-γειας

2.    DGP_110 Ευφυής (προσαρμοστικός, ασαφής και εξελικτικός) έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων

 

 

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 

1.    DGP_111 Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους

2.      

3.     DGP_114 Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

4.     DGP_115 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε τέσσερα (4) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο είκοσι (20) ECTS (4 μαθήματα X 5 ECTS = 20). Επίσης ο φοιτητής εγγράφεται και αρχίζει τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την εκπόνηση της Μ.Δ.Ερ. υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντα Σύμβουλου Καθηγητή (Ε.Σ.Κ.), με φόρτο εργασίας δέκα (10) ECTS, που αντιστοιχούν σε 250 300 ώρες εργασίας. Συνεπώς ο συνολικός φόρτος εργασίας του εξαμήνου είναι τριάντα (30) ECTS.

 

α) Υποχρεωτικά

 

1.    DGP_201 Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ (Τομέας Σ.Η.Ε.).

2.    DGP_202 Συστήματα Επικοινωνιών (Τομέας Τ/Τ.Π.).

3.     DGP_209 Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

4.     DGP_210 Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.    DGP_203 Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπίδραση με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους. 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.    DGP_204 Εφαρμογή των Ασύρματων Δικτύων στην Ενέργεια.

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.    DGP_205Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού.

2.    DGP_108 Συστήματα διαχείρισης πόρων.

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

1.    DGP_206 Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 

1.       

2.     DGP_211 Αιολική Ενέργεια και ενέργεια του νερού.

3.     DGP_212 Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Θεωρία και εργαστήριο).

4.     DGP_213Επιχειρησιακή Στρατηγική.

5.     DGP_214Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

 

Θερινή έντονη ερευνητική περίοδος

 

Κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο θα αξιοποιούνται εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες για την περαίωση από τους φοιτητές της Μ.Δ.Ερ, με φόρτο εργασίας δέκα πέντε (15) ECTS, που θα αντιστοιχούν σε 375450 ώρες εργασίας (δηλαδή 6.257.5 ώρες/ημέρα για έντονη ερευνητική εργασία).

 

Άρθρο 8

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

8.1       Μία φορά το χρόνο γίνεται η προκήρυξη των θέσεων Μ.Φ. Αιτήσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. δέχεται το Τμήμα μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων). Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται εφόσον τελικά ο υποψήφιος περαιώσει επιτυχώς τις σπουδές του στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

8.2       Η διαδικασία επιλογής Μ.Φ. προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο: 

α) Βιογραφικού σημειώματος. 

β) Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ.  

γ) Αποδεικτικών στοιχείων επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας. 

δ) Δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών. 

ε) Τίτλων Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών.

στ) Προϋπόθεση για την επιλογή Μ.Φ. είναι να έχει ελάχιστο βαθμό διπλώματος εξήμισυ (6.5) ή ισοδύναμο αυτού. Σε περίπτωση οριακής βαθμολογίας η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. θα αποφασίζει κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του.

Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στο Τμήμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι διαβιβάζονται στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισοτιμία και αντιστοιχία και μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική αποδοχή του ενδιαφερόμενου. 

8.3       Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε., μία εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων, την επιλογή των Μ.Φ. και τον πίνακα των Μ.Φ. που γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, προκειμένου η Ε.Δ.Ε. να λάβει τη σχετική απόφαση. Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: Το γενικό βαθμό του διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., το βαθμό της διπλωματικής εργασίας και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Μ.Φ.

 

9.1       Με την ένταξη κάθε Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Ε.Δ.Ε., η οποία αποφασίζει και ορίζει τον Επιβλέποντα Σύμβουλο Καθηγητή (Ε.Σ.Κ.), που είναι ο Επιβλέπον Σύμβουλος Καθηγητής του ΜΦ για την ΜΔΕρ του και σε συνεργασία με τον οποίον ο Μ.Φ. καθορίζει το πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει. Οι Ε.Σ.Κ. ορίζονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων και για τον ορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η γραπτή εκφρασμένη επιθυμία του Μ.Φ. για συνεργασία με συγκεκριμένο μέλος Δ.Ε.Π., αλλά κυρίως η κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή των Μ.Φ. στα μέλη Δ.Ε.Π.

9.2       Οι Μ.Φ. που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα (10) εξαμηνιαία Μ.Μ. του Π.Μ.Σ. και να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας έξη (6). Οι Μ.Φ. εγγράφονται και δηλώνουν τα μαθήματα με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής ΜΜ. Οι Μ.Φ. μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης και εξέτασης σε μαθήματα που έχουν ήδη παρακολουθήσει ή μαθήματα ισοδύναμου περιεχόμενου. Για την απαλλαγή και βαθμολόγηση στο μάθημα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στον διδάσκοντα (ή διδάσκοντες) του αντίστοιχου μαθήματος και να ζητούν να αξιολογηθούν για τις γνώσεις τους στο μάθημα. Ο διδάσκων (ή διδάσκοντες) του μαθήματος αξιολογούν και βαθμολογούν κάθε φοιτητή στο μάθημα με μεθόδους που αυτοί επιλέγουν και οπωσδήποτε ισοδύναμες με αυτές που αξιολογούνται και οι υπόλοιποι φοιτητές. Αν ο φοιτητής αξιολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό αυτός κατατίθεται μαζί με τους βαθμούς των άλλων φοιτητών, όταν εξετασθεί το μάθημα. Αν δεν πάρει προβιβάσιμο βαθμό εξετάζεται κανονικά στο μάθημα μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να ζητήσει από τον διδάσκοντα να γίνει αυτή η διαδικασία αμέσως  μετά την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ.

9.3       Από κάθε κύρια επιστημονική ενότητα Μ.Μ. υποχρεωτικά επιλέγεται τουλάχιστον ένα (1) Μ.Μ., του χειμερινού ή θερινού εξαμήνου, για κάθε Μ.Φ. Όλα τα Μ.Μ. εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών μαθημάτων και ο Μ.Φ. οφείλει να περατώσει επιτυχώς την εξέταση όλων των Μ.Μ. του στις τρεις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους που εγγράφεται στο Π.Μ.Σ., διαφορετικά αυτόματα διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 

9.4       Μετά την εξέταση του χειμερινού εξαμήνου και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση κατάθεσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των Μ.Φ., ο Ε.Σ.Κ. με έγγραφό του ανακοινώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τη στενή θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η Μ.Δ.Ερ, ενώ ο ακριβής τίτλος της Μ.Δ.Ερ. θα προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωσή της Μ.Δ.Ερ. Η καταληκτική αυτή ημερομηνία ανακοινώνεται με έγγραφο από το Διευθυντή του ΠΜΣ. 

9.5       Στους Μ.Φ. που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ. δύναται να ανατίθεται Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο (Ε.Ε.Ε.) στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων, το οποίο ενδεικτικά μπορεί να είναι τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα και τούτο ανεξάρτητα από τις λοιπές υποχρεώσεις που πιθανόν να έχει ο Μ.Φ. Κατά την ανάθεση λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ιεραρχημένες προτιμήσεις του Μ.Φ. Η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης εκπαίδευσης του Μ.Φ. Για το έργο αυτό οι Μ.Φ. μπορούν να προσλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ωριαία αντιμισθία και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.  Επίσης στους Μ.Φ. μπορούν να χορηγούνται υποτροφίες, αμοιβές παροχής έργου σε ερευνητικά προγράμματα, αμοιβές από προγράμματα παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και άλλες αμοιβές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 10

Παρουσίαση και Αξιολόγηση της Μ.Δ.Ερ.

 

10.1    Η Μ.Δ.Ερ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. εξετάζεται και εγκρίνεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) που ορίζει η Ε.Δ.Ε., ένα μέλος της οποίας είναι υποχρεωτικά ο Ε.Σ.Κ., που είναι και ο πρόεδρος της επιτροπής. Το γνωστικό αντικείμενο των υπόλοιπων μελών της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της Διατριβής και να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

10.2    Οι διαδικασίες εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ. ολοκληρώνονται με τη δημόσια παρουσίαση και ανάπτυξη του θέματος από τον υποψήφιο ενώπιον της Τ.Ε.Ε. και ακροατηρίου. Η ανακοίνωση για εξέταση της Μ.Δ.Ερ. και η πρόσκληση της Τ.Ε.Ε. γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Οι συνεδριάσεις των Τ.Ε.Ε. και η εξέταση των Μ.Δ.Ερ. μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και τις απαντήσεις του υποψηφίου σε σχετικές επιστημονικές ερωτήσεις αποχωρεί το ακροατήριο και ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου και τελικής κρίσης της Μ.Δ.Ερ. από την Τ.Ε.Ε. Για την έγκριση της Μ.Δ.Ερ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Τ.Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί η Τ.Ε.Ε. να αποφασίσει τη διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης και να ζητήσει από τον υποψήφιο να συμπληρώσει και να βελτιώσει τη Μ.Δ.Ερ. του και να επανέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα για τη συνέχιση της διαδικασίας ενώπιον της Τ.Ε.Ε. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτικό με τη σχετική αιτιολόγηση κοινοποιείται στο Τμήμα.

10.3    Μετά την έγκριση της Μ.Δ.Ερ. ο πρόεδρος της Τ.Ε.Ε. διαβιβάζει στη Ε.Δ.Ε. το πρακτικό της δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ερ. του υποψηφίου, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Τ.Ε.Ε. Η Ε.Δ.Ε. με την κανονική της σύνθεση και σε δημόσια συνεδρίαση αναγορεύει τον υποψήφιο σε κτήτορα του Μ.Δ.Ε. 

10.4    Πριν την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε. ο Μ.Φ. καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή το πλήρες κείμενο της Μ.Δ.Ερ. Στην αρχή του κειμένου υπάρχουν δύο τυπικές σελίδες με τις γενικές πληροφορίες και στο τέλος περίληψη της Μ.Δ.Ερ. στην Αγγλική γλώσσα. Αλλοδαποί φοιτητές μπορούν να επιλέγουν να γράφουν τη Μ.Δ.Ερ. στην Αγγλική γλώσσα οπότε η περίληψη γράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Η Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών υποχρεούται να εισάγει το κείμενο της Μ.Δ.Ερ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Άρθρο 11

Αριθμός Εισακτέων

 

Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ’ έτος για το Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από σαράντα (40), έτσι ώστε το σύνολο των Μ.Φ. να ανέρχεται σε περίπου εξήντα (60), λαμβάνοντας υπ’ όψη μία λογική μέση διάρκεια σπουδών. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και οι αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους θα εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού 40, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 3, του Ν. 3685/2008.

 

Άρθρο 12

Προσωπικό

 

12.1    Ο αριθμός του Δ.Ε.Π. που θα απασχοληθεί στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε πενήντα (50).

12.2    Η ανάθεση διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται από τη Ε.Δ.Ε. μετά από εισηγήσεις των τομέων. Στην ανάθεση λαμβάνεται υπόψη η διδακτική και ερευνητική εμπειρία των μελών Δ.Ε.Π. 

12.3    Είναι δυνατόν να γίνει ανάθεση διδασκαλίας σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων εκτός των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ., σε επισκέπτες Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες που μπορούν να συμμετέχουν σε Μ.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 του N. 3685 (ΦΕΚ 148/16.7.2008).

12.4    Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που επιβλέπει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5).

 

Άρθρο 13

Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. διαθέτουν σήμερα πέντε κτίρια στα οποία υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, επαρκώς εξοπλισμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια καθώς και υπολογιστικά κέντρα, Γραμματείες και υπηρεσίες υποδομής για τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί οργανωμένη κεντρική βιβλιοθήκη, η οποία έχει ήδη συνδεθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τράπεζες πληροφοριών και με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, με αποτέλεσμα η δυνατότητα βιβλιογραφικής ενημέρωσης να είναι πολύ καλή. Επίσης στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί μηχανουργείο και ηλεκτροτεχνείο. Στα διάφορα εργαστήρια των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα κυρίως αλλά και για εκπαίδευση των φοιτητών και καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις απαιτούμενες ανάγκες για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φυσικής και των συναφών προς αυτές Επιστημών.   

 

Άρθρο 14

Διάρκεια Λειτουργίας

 

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. άρχεται το Σεπτέμβριο του 2014 και θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α , του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α’).

 

Άρθρο 15

Πηγές Χρηματοδότησης

 

Σύμφωνα με το N. 3685 (ΦΕΚ 148/16.7.2008) πόροι του Π.Μ.Σ. είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα. 

 

Άρθρο 16

Κόστος Λειτουργίας

 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 40000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως: 

 

1.    Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού  25000 €

2.    Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού  5000 €

3.    Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 3000 €

4.    Παρακολούθηση συνεδρίων και εκπαιδευτικές συνεργασίες 4000 €

5.    Αναλώσιμα, Δημοσιεύσεις/Εκδόσεις και γενικές δαπάνες  3000 €

 

Άρθρο 17

Συντομογραφίες

 

Γ.Σ.Ε.Σ. :  Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Δ.Ε.Π. :     Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Ε.Δ.Ε.       Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Ε.Σ.Κ. :     Επιβλέπον Σύμβουλος Καθηγητής

Ε.Ε.Ε. :     Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο

Μ.Δ.Ερ. :  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μ.Δ.Ε. :    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Μ.Μ. :        Μεταπτυχιακό Μάθημα

Μ.Φ. :        Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Π.Μ. ή ECTS: Πιστωτικές μονάδες

Π.Μ.Σ. :    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ.Ε. :         Συντονιστική Επιτροπή

Τ.Ε.Ε. :     Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή