ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

και

ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τίτλος ΔΔΠΜΣ: ’’Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της’’

 

 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:

α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

 

Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017): ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και έχει ως στόχο να συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Άρθρο 1. Εισαγωγή

Άρθρο 2. Σκοπός

Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΔΠΜΣ

Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων-Κατεύθυνση

Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΔΠΜΣ

Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία

Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ

Άρθρο 10. Λογοκλοπή

Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές

Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος

Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

Άρθρο 14. Θέματα χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ

Άρθρο 15. Αξιολόγηση

Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 17. Συντμήσεις

Άρθρο 18. Παραρτήματα

 

 

Άρθρο 1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 813/12745 απόφαση (ΦΕΚ 1715/17-5-2018 τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ.  συνεδρ. 134/20-4-2018) και τις ΣΤ των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (των υπ’ αρ. συνεδρ. 5-16/1/2018 και 7-27/2/2018), και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 10-6/3/2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ

Το ΔΔΠΜΣ με τίτλο την «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» έχει σκοπό την περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και την προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται: 

α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων-εργαστηρίων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης. 

β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης ΔΕ υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή. 

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα:  http://greenpower.upatras.gr/ .

 

Το ΔΔΠΜΣ «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

 

 

Άρθρο 3. ΟΡΓΑΝΑ & ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ 

(Συλλογικά και μονομελή όργανα του ΔΠΜΣ, Διδάσκοντες και Επιβλέποντες)

 

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.Γιατηνοργάνωσηκαιλειτουργία του ΔΠΜΣ,αρμόδια όργανα  είναι  ταεξής:

 

α)Η Σύγκλητοςτου Πανεπιστημίου Πατρών είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΔΠΜΣ.  

 

β)Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.): Συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος μεταξύ των μελών των, κατά προτίμηση με αντίστοιχο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και έχει την ακόλουθη σύνθεση: Αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Φυσικής και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία.

Η ΕΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες της ΣΤ, είναι αρμόδια για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις και επί πλέον έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

Þ Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπήτου ΔΠΜΣ.

Þ Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από εισήγηση της ΣΕ.

Þ Σε δημόσια συνεδρίαση εγκρίνει την απονομή των τίτλων ΜΔΕ στους ΜΦ που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Þ Αποφασίζει για τη χορήγηση υποτροφιών σε ΜΦ μετά από εισήγηση του ΔΜΣ.

Þ Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών μαθημάτων, μετά από απόφαση των ΣΤ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Þ Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του Ν. 4485/2017 

 

γ)Η ΣυντονιστικήΕπιτροπήτου ΔΠΜΣ απαρτίζεταιαπό πέντε (5)μέλη Δ.Ε.Π.των συνεργαζόμενων Τμημάτων, τα οποίαέχουναναλάβειμεταπτυχιακόέργοήτηνεπίβλεψηδιδακτορικώνδιατριβών,ταοποίαεκλέγονταιαπό τις Συνελεύσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτωνκαι έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, και 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Φυσικής

Η θητεία της Σ.Ε. του ΔΠΜΣ είναι διετής.

ΗΣ.Ε.είναιαρμόδιαγιατηνπαρακολούθηση καιτοσυντονισμό  λειτουργίαςτουπρογράμματος και ειδικότερα:

Þ Εισηγείται για τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών, οι οποίες εγκρίνονται από την ΕΔΕ. Το πρόγραμμα αυτό εκδίδεται σε μορφή Οδηγού Σπουδών.

Þ Την υποβοήθηση των Τμημάτων στην εξεύρεση πόρων για την υποστήριξη των Μ.Φ.

Þ Πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους η Σ.Ε. κοινοποιεί σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ έκθεση για την κατάσταση των μεταπτυχιακών σπουδών.

Þ Είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) και στις επιπλέον αρμοδιότητές της είναι και η επιλογή των ΜΦ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό στο οποίο λήγει η θητεία της. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από την ΕΔΕ του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανατραπεί κατόπιν αιτιολόγησης.

Þ Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε., τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων, την επιλογή των Μ.Φ. και τον πίνακα των Μ.Φ. που γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, προκειμένου η Ε.Δ.Ε. να λάβει τη σχετική απόφαση. Μ.Φ. υπό προϋποθέσεις είναι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων) και με τη σχετική απόφαση τους επιτρέπεται η παρακολούθηση των ΜΜ. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται εφόσον τελικά ο υποψήφιος περαιώσει επιτυχώς τις σπουδές του στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και κρίνεται η υποβληθείσα αίτηση.

Þ Στα μέσα του θερινού εξαμήνου και το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την ολοκλήρωση κατάθεσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ΜΦ στο χειμερινό εξάμηνο, η Σ.Ε. αποφασίζει και ορίζει τον ΕΚ, που είναι ο ΕΚ του ΜΦ για την εκπόνηση της ΔΕ του και σε συνεργασία με τη Σ.Ε. έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι ΕΚ ορίζονται από τα μέλη Δ.Ε.Π., ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, των συμμετεχόντων Τμημάτων στο ΔΠΜΣ και για τον ορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η γραπτή εκφρασμένη επιθυμία του ΜΦ για συνεργασία με συγκεκριμένο μέλος, αλλά κυρίως η κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή των ΜΦ στα μέλη.

Þ Ορίζει τη σύνθεση των ΤΕΕ μετά από εισήγηση του ΕΚ.

Þ Η εργασία της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών που τηρεί το αρχείο των Μ.Φ.

 

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν. 4485/2017.

 

ε)ΟΔιευθυντής Σπουδών του ΔΠΜΣ (ΔΜΣ): Εκλέγεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης από την ΕΔΕ και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Προέρχεται από τα μέλη ΔΕΠ της ΕΔΕ και είναι υποχρεωτικά ένα μέλος της ΣΕ. Ο ΔΜΣ ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ανήκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Ο ΔΜΣ δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Προεδρεύει τηςΣΕ και της ΕΔΕ. Ο ΔΜΣ εισηγείται στην ΣΕ και την ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του ΔΠΜΣ, ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) και ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα :

Þ   Εισηγείται στην ΕΔΕ τη χορήγηση υποτροφιών σε ΜΦ.

Þ   Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη ΕΔΕ και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Þ   Είναι υπεύθυνος ώστε να τηρούνται οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, κατά το μέρος που αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών όπως αυτές προβλέπονται στο ΦΕΚ ίδρυσης του Προγράμματος (Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων, παρακολούθηση συνεδρίων και εκπαιδευτικές συνεργασίες, αναλώσιμα, δημοσιεύσεις/εκδόσεις και γενικές δαπάνες).

Þ   Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων.

Þ Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ.

 

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών  έχει  την  εποπτεία  και τον γενικότερο συντονισμό  των  μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

 

3.2. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ., την επίβλεψη ΜΦ ή την εξέταση ΔΕ, μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) και ειδικότερα:

α) Τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

β) Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου, η ΕΔΕ αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

γ) Με απόφαση της ΕΔΕ, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του ΔΜΣ του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

δ) Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011

και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017).

ε) Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα.

στ) Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΔΠΜΣ ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος που ανήκουν οι διδάσκοντες με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Ε. Για τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. αρκεί η απόφαση της Ε.Δ.Ε.

 

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

 

 

Άρθρο 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Αριθμός εισακτέων, Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εισαγωγής, Τρόπος και κριτήρια επιλογής εισακτέων, Διαδικασία και όργανα επιλογής εισακτέων, Χρόνος και προθεσμίες προκήρυξης και επιλογής εισακτέων)

 

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται μία φορά το χρόνο προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το ΠΠ με ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το ΔΠΜΣ.

 

Ορίζεται η εκάστοτε Σ.Ε. να ασκεί τα καθήκοντα της ΕΑΥ. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε., μία εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων, την επιλογή των ΜΦ και τον πίνακα των ΜΦ που γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, προκειμένου η Ε.Δ.Ε. να λάβει τη σχετική απόφαση. Η επιλογή ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη των προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal :

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται: Γραμματεία, 1ος Όροφος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πάτρα 26504 Ελλάδα.

Τηλ. 2610996422 και 2610996420

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">secretary-postgrad@ece.upatras.gr

http://greenpower.upatras.gr/

http://www.ece.upatras.gr

 

4.2 Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας, για τυπικούς λόγους (π.χ. μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξετάσεων). Σε αυτούς με απόφαση της Ε.Δ.Ε. τους επιτρέπεται η παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων (ΜΜ) (ΜΦ υπό προϋποθέσεις). Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται εφόσον τελικά ο υποψήφιος περαιώσει επιτυχώς τις σπουδές του στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και υποβάλει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών του και το βαθμό Διπλώματος/Πτυχίου το αργότερο μέχρι 1 Νοεμβρίου, οπότε και κρίνεται η υποβληθείσα αίτηση οπωσδήποτε μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 

4.3 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε 4 (τέσσερεις). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους 30 (τριάντα).

 

Στο ΔΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός 1 (ένας) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού  αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος  του  Ελληνικού  Κράτους. Με απόφαση  της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός  των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

 

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν.4485/2017.

 

4.4 α) Τα κριτήρια για την εκτίμηση της καταλληλόλητας των υποψηφίων είναι τα εξής: Ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου και το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη λήψη του, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και η τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

β) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

γ) Προϋποθέσεις για την επιλογή Μ.Φ. είναι:

1) Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Τεχνολογίας Υπολογιστών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 8 χρόνια.

2) Για όλους τους άλλους αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 7.5 χρόνια.

3) Για τους Φυσικούς να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου έξη και 5/10 (6.5) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.

4) Για τους αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ να έχουν ελάχιστο βαθμό διπλώματος επτά (7) ή ισοδύναμο αυτού και μέγιστο χρόνο λήψης διπλώματος 6.5 χρόνια.

Σε περίπτωση μικρών αποκλίσεων από τις προηγούμενες προϋποθέσεις η Σ.Ε. θα αποφασίζει για την αποδοχή της υποψηφιότητας κατόπιν συνέντευξης με τον υποψήφιο και συνεκτιμώντας πρόσθετα στοιχεία του φακέλου του (πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

 

4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από την ΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη

τη βαθμολογία που προκύπτει από τα ακόλουθα:

1.  Το βαθμό διπλώματος/πτυχίου πολλαπλασιασμένο με 5.

2.  Από το προηγούμενο αποτέλεσμα αφαιρείται η απόκλιση (σε έτη) του χρόνου λήψης του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου από τον ελάχιστο χρόνο λήψης διπλώματος/πτυχίου πολλαπλασιασμένη με 4.

 

Μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλέγονται οι υποψήφιοι μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 30, ενώ σε περίπτωση που δεν εγγραφούν κάποιοι συμπληρώνεται ο αριθμός 30 από τους επόμενους στον πίνακα κατάταξης.

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(Προθεσμίες και διαδικασίες εγγραφών, Προθεσμίες και διαδικασίες ανανέωσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων/ασκήσεων, Προθεσμίες δήλωσης κατεύθυνσης και αίτησης διπλωματικής εργασίας, Θέματα παράτασης, αναστολής φοίτησης, Λοιπές σχετικές προϋποθέσεις φοίτησης)

 

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους και οι δηλώσεις ΜΜ γίνονται από 15/10 έως 30/11 σε προθεσμίες που ορίζονται από τον ΔΜΣ (ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων).

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (πχ ΜΦ υπό προϋποθέσεις), είναι  εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της ΕΔΕ, μετά  από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ΜΦ μπορούν να απευθύνονται: Γραμματεία, 1ος Όροφος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πάτρα 26504 Ελλάδα.

Τηλ. 2610996422 και 2610996420.

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">secretary-postgrad@ece.upatras.gr

http://greenpower.upatras.gr/

http://www.ece.upatras.gr

 

5.2 Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο. Η ανανέωση γίνεται με αίτηση ηλεκτρονικά, που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τη γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Επίσης, οι Μ.Φ. υποχρεούνται στη δήλωση Μ.Μ. κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του παρόντος Κανονισμού Σπουδών.

 

5.3 Στους ΜΦ παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η οποία λαμβάνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου ΜΦ. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χορηγείται παράταση σπουδών η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του ΔΠΜΣ, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ.

 

5.5  Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει  τη ιδιότητα του  μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του ΔΠΜΣ.

 

5.6  Η δήλωση της ΔΕ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1 του παρόντος Κανονισμού Σπουδών.

5.7 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://greenpower.upatras.gr/.

 

Άρθρο 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

(Διάρκεια και διάρθρωση σπουδών, Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών, Κανόνες φοίτησης και αποφοίτησης, Θέματα παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων/ασκήσεων

Εκπαιδευτικές υποχρεώσεις ΜΦ, Θέματα αξιολόγησης ΜΦ / βαθμολογίας, Θέματα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ορισμού επιβλέποντος και μελών εξεταστικής επιτροπής, Θέματα συγγραφής, παρουσίασης και αξιολόγησης διπλωματικής εργασίας)

 

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό ημερολόγιο

 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

 

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχεται στα 4 (τέσσερα) εξάμηνα μόνο για την εκπόνηση της ΔΕ.

 

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να  καταβάλει κάθε  φοιτητής για την απόκτηση του ΜΔΕ περιλαμβάνει κατά μέσο όρο πενήντα τέσσερεις (54) έως εξήντα (60) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων και αποτιμάται μεταξύ δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2250) και δύο χιλιάδων επτακοσίων (2700) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή ECTS). Αυτές περιλαμβάνουν εξήντα (60) ECTS από την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της ΔΕ.

 

Υπάρχει δυνατότητα για μερική φοίτηση για εργαζόμενους φοιτητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους φοιτητές, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση στην οποία εξηγούνται οι λόγοι που αιτείται η μερική φοίτηση. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την ΕΔΕ και η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν υπερβαίνει τα 6 (έξη) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

H διδασκαλία και οι εξετάσεις του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου είναι από 1 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου και του εαρινού διδακτικού εξαμήνου από 1 Φεβρουαρίου ως 31 Μάϊου και ακολουθούν τα διδακτικά εξάμηνα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, όπως αυτά ορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις. Για τις εξετάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 διδακτικές εβδομάδες. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις, από μία στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου και του Σεπτεμβρίου διάρκειας 2 εβδομάδων (εκτός από κάποια υποχρεωτικά μαθήματα που γίνεται συνεξέταση με προπτυχιακούς φοιτητές και ακολουθούν το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών). Στις εξαμηνιαίες εξετάσεις εξετάζονται τα μαθήματα του εξαμήνου, ενώ στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Επειδή, λόγω της διάρκειας του ΠΜΣ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η υπ' αριθ. 96/28-7-16 απόφαση της Σ.Ε.Σ., για να διευκολυνθούν οι Μ.Φ. που έχουν αποτύχει σε μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δίνεται η δυνατότητα στους διδάσκοντες των αντίστοιχων μαθημάτων να κάνουν συμπληρωματική εξέταση σε αυτούς τους Μ.Φ. και η τελική τους βαθμολογία που θα εισαχθεί στο σύστημα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου να προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση των Μ.Φ. Την ευθύνη για την εφαρμογή της απόφασης αυτής και την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων αναλαμβάνει ο ΔΜΣ.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από το ΔΜΣ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

 

6.2 Μαθήματα

(Ακολουθεί περιγραφή των κανόνων δήλωσης μαθημάτων, αποφοίτησης, της διάρθρωσης και των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών  του ΔΠΜΣ ή αναφορά στον Οδηγό Σπουδών του ΔΠΜΣ)

 

Τα Μ.Μ. έχουν διάρκεια δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων και διδάσκονται τρείς (3) ώρες/εβδομάδα. Αντιστοιχούν όλα σε πέντε (5) Π.Μ. ή ECTS και περιλαμβάνουν διδασκαλία και κατά περίπτωση φροντιστηριακή ή/και εργαστηριακή άσκηση ή/και εργασίες. Ο φόρτος εργασίας τους είναι από 128÷150 ώρες εργασίας/μάθημα. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε μία (1) ώρα διδασκαλίας ή εργαστηριακής άσκησης ή φροντιστηριακής άσκησης απαιτούνται τρεις (3) ώρες μελέτης και προετοιμασίας του φοιτητή. Τα Μ.Μ. διδάσκονται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

 

Τα Μ.Μ. χωρίζονται σύμφωνα με το επιστημονικό αντικείμενό τους σε πέντε (5) επιστημονικές ενότητες. Για κάθε μια από τις τέσσερεις (4) κύριες επιστημονικές ενότητες την ευθύνη έχει ένας Τομέας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών που καλύπτει το αντίστοιχο αντικείμενο σε συνεργασία με αντίστοιχου αντικείμενου καθηγητές του Τμήματος Φυσικής, ενώ η πέμπτη συμπληρωματική ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, όπως Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, κλπ. Υπάρχουν τέσσερα Μ.Μ. που είναι υποχρεωτικά για όλους τους Μ.Φ., ένα για κάθε κύρια επιστημονική ενότητα.

 

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε έξη (6) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (6 μαθήματα X 5 ECTS = 30).

 

α) Υποχρεωτικά

 

1.         DGP_101 Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα (Τομέας Η/Υ).

2.         DGP_102 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Τομέας Σ.Α.Ε.).

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.         DGP_103 Διαχείριση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη.

2.         DGP_104 Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας- Γενική θεώρηση του προβλήματος και τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυσή του (περιλαμβάνονται FACTS, ευέλικτα συστήματα διανομής, μικροδίκτυα ή έξυπνα δίκτυα (microgrids or smart grids)).

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.         DGP_105 Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής.

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.         DGP_107 Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο. 

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

1.         DGP_109 Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέργειας. 

2.         DGP_110 Ευφυής (προσαρμοστικός, ασαφής και εξελικτικός) έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. 

 

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 

Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 

1.         DGP_111 Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους

2.         DGP_114 Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

3.         DGP_115 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε έξη (6) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (6 μαθήματα X 5 ECTS = 30).

 

α) Υποχρεωτικά

 

1.         DGP_201 Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ (Τομέας Σ.Η.Ε.).

2.         DGP_202 Συστήματα Επικοινωνιών (Τομέας Τ/Τ.Π.).

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.         DGP_203 Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπίδραση με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους. 

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.         DGP_204 Εφαρμογή των Ασύρματων Δικτύων στην Ενέργεια.

2.         DGP_207 Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων.

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.         DGP_205 Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού.

2.         DGP_208 Συστήματα διαχείρισης πόρων.

 

Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

1.         DGP_206 Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 

Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 

1.         DGP_212 Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Θεωρία και εργαστήριο).

2.         DGP_213 Επιχειρησιακή Στρατηγική.

3.         DGP_214 Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

4.         DGP_215 Ενεργειακή Μετεωρολογία.

 

Χειμερινό εξάμηνο επόμενου ακαδημαϊκού έτους

 

Ο φοιτητής εγγράφεται και αρχίζει τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την εκπόνηση της ΔΕ υπό την επίβλεψη του ΕΚ, με φόρτο εργασίας τριάντα (30) ECTS, που αντιστοιχούν σε 750÷900 ώρες εργασίας.

 

Με πρόταση της ΕΔΕ (DGP 301) και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων και η διεξαγωγή των ασκήσεων ή σεμιναρίων, όπου προβλέπεται, ανατίθεται από την ΕΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

 

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον καταστεί αναγκαίο και στην Αγγλική.

 

Διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017.

 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

 

 6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων

 

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση τριών (3) ή περισσοτέρων αδικαιολόγητων απουσιών σε μάθημα ο διδάσκων δύναται να αποκλείσει των Μ.Φ. από την εξέταση του μαθήματος.

     Οι Μ.Φ. που εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δώδεκα (12) εξαμηνιαία Μ.Μ. του ΔΠΜΣ και να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο με έξη (6). Οι Μ.Φ. εγγράφονται και δηλώνουν τα μαθήματα με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής ΜΜ. Οι ΜΦ μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης και εξέτασης σε μαθήματα που έχουν ήδη παρακολουθήσει ή είναι μαθήματα ισοδύναμου περιεχόμενου. Για την απαλλαγή και βαθμολόγηση στο μάθημα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στον διδάσκοντα (ή διδάσκοντες) του αντίστοιχου μαθήματος και να ζητούν να αξιολογηθούν για τις γνώσεις τους στο μάθημα. Ο διδάσκων (ή διδάσκοντες) του μαθήματος αξιολογούν και βαθμολογούν κάθε φοιτητή στο μάθημα με μεθόδους που αυτοί επιλέγουν και οπωσδήποτε ισοδύναμες με αυτές που αξιολογούνται και οι υπόλοιποι φοιτητές. Αν ο φοιτητής αξιολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό αυτός κατατίθεται μαζί με τους βαθμούς των άλλων φοιτητών, όταν εξετασθεί το μάθημα. Αν δεν πάρει προβιβάσιμο βαθμό εξετάζεται κανονικά στο μάθημα μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να ζητήσει από τον διδάσκοντα να γίνει αυτή η διαδικασία αμέσως  μετά την εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.

     Από κάθε κύρια επιστημονική ενότητα ΜΜ υποχρεωτικά επιλέγεται τουλάχιστον ένα (1) ΜΜ του χειμερινού ή θερινού εξαμήνου, για κάθε ΜΦ.

     Στα μέσα του θερινού εξαμήνου και το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την ολοκλήρωση κατάθεσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ΜΦ στο χειμερινό εξάμηνο, ο ΕΚ με έγγραφό του ανακοινώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τη στενή θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η ΔΕ, ενώ ο ακριβής τίτλος της ΔΕ θα προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωσή της και θα ανακοινώνεται στη γραμματεία εγκαίρως από τον ΕΚ. Στο ίδιο έγγραφο ο ΕΚ προτείνει και την ΤΕΕ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση της στενής θεματικής περιοχής και ΤΕΕ ανακοινώνεται ηλεκτρονικά από το ΔΜΣ. 

     Στους Μ.Φ. δύναται να ανατίθεται Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο (Ε.Ε.Ε.) στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων Τμημάτων, το οποίο ενδεικτικά μπορεί να είναι τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα και τούτο ανεξάρτητα από τις λοιπές υποχρεώσεις που πιθανόν να έχει ο ΜΦ. Κατά την ανάθεση λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ιεραρχημένες προτιμήσεις του ΜΦ. Η απόκτηση εκπαιδευτικής εμπειρίας θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης εκπαίδευσης του ΜΦ. Για το έργο αυτό οι ΜΦ μπορούν να προσλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ωριαία αντιμισθία και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης στους ΜΦ μπορούν να χορηγούνται υποτροφίες, αμοιβές παροχής έργου σε ερευνητικά προγράμματα, αμοιβές από προγράμματα παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και άλλες αμοιβές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

     Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

 

Σε περίπτωση που λόγω απουσιών ο ΜΦ δεν ολοκληρώσει επιτυχώς, διαγράφεται από το ΔΠΜΣ.

 

6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις – Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ

 

Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας.  Συγκεκριμένα , οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από μηδέν  (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.

 

H βαθμολογία εισάγεται ηλεκτρονικά από το διδάσκοντα στο ψηφιακό σύστημα και αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, το οποίο έχει τη γραμματειακή υποστήριξη, εντός δέκα ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

 

Στα πιστοποιητικά βαθμολογίας, που χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών αναγράφονται αναλυτικώς όλοι οι βαθμοί συμπεριλαμβανομένων και των μη προβιβάσιμων.

 

Τα ΜΜ εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών μαθημάτων (που περιλαμβάνουν και την εξέταση του Σεπτεμβρίου, όπου εξετάζονται τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Αυτή η εξέταση είναι επαναληπτική των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων.). Η εξεταστική περίοδος ορίζεται στις δύο (2) εβδομάδες (εκτός από κάποια υποχρεωτικά μαθήματα που γίνεται συνεξέταση με προπτυχιακούς φοιτητές και ακολουθούν το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών). Για τις εξετάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Στις εξαμηνιαίες εξετάσεις εξετάζονται τα μαθήματα του εξαμήνου, ενώ στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Επειδή, λόγω της διάρκειας του ΠΜΣ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η υπ' αριθ. 96/28-7-16 απόφαση της Σ.Ε.Σ., για να διευκολυνθούν οι Μ.Φ. που έχουν αποτύχει σε μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δίνεται η δυνατότητα στους διδάσκοντες των αντίστοιχων μαθημάτων να κάνουν συμπληρωματική εξέταση σε αυτούς τους Μ.Φ. και η τελική τους βαθμολογία που θα εισαχθεί στο σύστημα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου να προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση των Μ.Φ. Την ευθύνη για την εφαρμογή της απόφασης αυτής και την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων αναλαμβάνει ο ΔΜΣ. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

 

Στα μέσα του θερινού εξαμήνου και το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την ολοκλήρωση κατάθεσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ΜΦ στο χειμερινό εξάμηνο, για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΕΔΕ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ) για την ΔΕ του. Οι ΕΚ ορίζονται από τα μέλη ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, των συμμετεχόντων Τμημάτων. Για τον ορισμό τους ο ΜΦ καταθέτει στη γραμματεία αίτηση με τρία ονόματα, με σειρά επιθυμούμενης προτεραιότητας. Για τον τελικό ορισμό των ΕΚ λαμβάνεται υπόψη η γραπτή εκφρασμένη επιθυμία των ΜΦ, αλλά κυρίως η κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή των Μ.Φ. στα μέλη ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Η ΣΕ και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο ΕΚ βοηθάει τον ΜΦ να αναπτύξει την επιστημονική του σκέψη καθώς και να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες ερευνητικές μεθοδολογίες στην διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ του, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα διδασκόμενα μαθήματα, ώστε στο τέλος της ΔΕ ο ΜΦ να είναι εξοικειωμένος με το θέμα έρευνας που πραγματοποίησε (30 πιστωτικές μονάδες (ECTS)).

 

Για την εξέταση και έγκριση της ΔΕ, ορίζεται από την ΕΔΕ, ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχουν ο ΕΚ, που είναι και ο πρόεδρος της ΤΕΕ και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματοςκαι ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. H πρόταση για τη συγκρότηση της ΤΕΕ, είναι ευθύνη του ΕΚ και η πρόταση αυτή εγκρίνεται από την ΕΔΕ.

 

Οι διαδικασίες εκπόνησης της ΔΕ ολοκληρώνονται με τη δημόσια παρουσίαση και ανάπτυξη του θέματος από τον υποψήφιο ενώπιον της ΤΕΕ και ακροατηρίου. Η ανακοίνωση για εξέταση της ΔΕ και η πρόσκληση της ΤΕΕ γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Η παρουσίαση και η εξέταση των ΔΕ μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και τις απαντήσεις του υποψηφίου σε σχετικές επιστημονικές ερωτήσεις αποχωρεί το ακροατήριο και ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου και τελικής κρίσης της ΔΕ από την ΤΕΕ. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίνεται από την ΤΕΕ. Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθμολογούν. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της ΔΕ, ο ΜΦ μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτικό με τη σχετική αιτιολόγηση κοινοποιείται στη γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

 

Μετά την έγκριση της ΔΕ ο πρόεδρος της ΤΕΕ διαβιβάζει στη ΕΔΕ το πρακτικό της δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης και αξιολόγησης της ΔΕ του υποψηφίου και εισηγητική έκθεση, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της ΤΕΕ (στο παράρτημα Γ υπάρχουν υποδείγματα πρακτικού εξέτασης, ανακοίνωσης εξέτασης και δομής της ΔΕ). Η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει την απονομή των τίτλων ΜΔΕ, των οποίων η απονομή τους γίνεται δημόσια.

 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα (με μέσω όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 6) και στη ΔΕ. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

 

Πριν την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε. ο ΜΦ καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών σε ηλεκτρονική μορφή το πλήρες κείμενο της ΔΕ.

 

 Άρθρο 7. (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως δείχνεται στο υπόδειγμα, Παράρτημα Γ του παρόντος. Η ΔΕ είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, που εκπονείται υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή (ΕΚ). Στη ΔΕ αντιστοιχούν 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

 (Ακολουθεί περιγραφή για την επιλογή και δήλωση της ΔΕ, το θέμα, τον χρόνο και τον τρόπο εκπόνησής της, κλπ)

Ο ΕΚ με έγγραφό του ανακοινώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τη στενή θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η ΔΕ, ενώ ο ακριβής τίτλος της ΔΕ θα προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωσή της και θα ανακοινώνεται στη γραμματεία εγκαίρως από τον ΕΚ. Στο ίδιο έγγραφο ο ΕΚ προτείνει και την ΤΕΕ. Αμέσως μετά ο Μ.Φ. υποβάλει στη γραμματεία την περίληψη της προτεινόμενης ΔΕ.  Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση της στενής θεματικής περιοχής και ΤΕΕ από τον ΕΚ ανακοινώνεται ηλεκτρονικά από το ΔΜΣ.

 

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π., παρατίθενται στο Παραρτήματα Β και Γ του παρόντος κανονισμού.

Η γενική δομή και οι υποχρεωτικές σελίδες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο της ΔΕ παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ.

Στο τέλος του κειμένου υπάρχει περίληψη της ΔΕ στην Αγγλική γλώσσα. Αλλοδαποί φοιτητές μπορούν να επιλέγουν να γράφουν τη ΔΕ στην Αγγλική γλώσσα, οπότε η περίληψη γράφεται στην Ελληνική γλώσσα.

 

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζεται από την ΕΔΕ.

 

Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται κυρίως στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου που ολοκλήρωσε ο ΜΦ, αλλά και στην ποιότητα του τρόπου που το παρουσίασε στην ΤΕΕ.

 

Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται Πρακτικό Εξέτασης και Εισηγητική Έκθεση (παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ) τα οποία υπογράφονται από την ΤΕΕ και καταθέτονται μαζί με το βαθμολόγιο από τον ΕΚ στη γραμματεία του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ. Ο βαθμός της ΔΕ εισάγεται από τον ΕΚ και στο ψηφιακό σύστημα του Πανεπιστημίου.

 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

 

Άρθρο 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πριν την απονομή του ΔΜΣ, οφείλουν να παραδώσουν στη γραμματεία όλα τα έγγραφα που τους αποδόθηκαν μετά την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ.

 

Άρθρο 9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ

(Προϋποθέσεις και Διαδικασία απονομής ΔΜΣ, Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ,

Θέματα τελετουργικού απονομής ΔΜΣ, κλπ)

 

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το ΔΜΣ, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του  Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Ειδικότερα: Θα πρέπει να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό (≥5) σε όλα τα μαθήματα και τη ΔΕ και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων να είναι ≥6.

 

Ως ημερομηνία απονομής του ΜΔΕ από την ΕΔΕ ορίζεται το νωρίτερο η τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου και το αργότερο η 31η Αυγούστου του μεθεπόμενου έτους από το έτος εισαγωγής. Κατά την ημέρα απονομής των ΜΔΕ πραγματοποιείται μικρή τελετή με τη συμμετοχή των διδασκόντων, των ΜΦ και του διοικητικού προσωπικού.

 

ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80)

 

9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ

Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ, ως ακολούθως:

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΔΠΜΣ και της Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της διπλωματικής εργασίας, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο βαθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.

 

Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα  απονεμόμενα ΔΜΣ αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:

Þ «Άριστα» από 8,50 έως 10

Þ «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49

Þ «Καλώς» από 5 έως 6,49

 

Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από τη ΕΔΕ σε ενιαία/κοινή ημερομηνία για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) 2cd της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας:

i.   1 cd καταθέτεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Με την κατάθεση η Κεντρική Βιβλιοθήκη χορηγεί την απαραίτητη βεβαίωση για τη Γραμματεία (ΝΗΜΕΡΤΗΣ).

ii.  1 cd παραμένει στο αρχείο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι:

i.   δεν υπάρχουν εκκρεμότητες με την Φοιτητική Λέσχη, Φοιτητική Εστία και την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

ii.  Ότι έχει λάβει γνώση ο ΜΦ και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων στους Κανονισμούς Σπουδών του ΠΜΣ και του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που καταθέτει με θέμα «……..» έχει εκπονηθεί με δική του ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό.

3) Επιστροφή ακαδημαϊκής ταυτότητας, βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης και κάρτας εισόδου (εφ’ όσον έχουν χορηγηθεί).

4) Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i.   εισηγητική Έκθεση

ii.  πρακτικό Εξέτασης

υπογεγραμμένα από την ΤΕΕ, εφ’ όσον δεν έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ από τον ΕΚ.

5) Βαθμολόγιο, Υπογεγραμμένο από τον ΕΚ, εφ’ όσον δεν έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ από τον ΕΚ.

 

9.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ

H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμματα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής ΔΜΣ.

 

Kατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των  σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

 

Άρθρο 10. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

 

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΕΔΕ για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος.

 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στην ΕΔΕ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθήματων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα ‘’Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’).  

 

 

Άρθρο 11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

(Θέματα φοιτητικής μέριμνας, Θέματα χορήγησης υποτροφιών, Τυχούσες λοιπές παροχές, διευκολύνσεις)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

11.1 Γενικά

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

 

11.2 Τέλη Φοίτησης δεν υπάρχουν στο ΔΠΜΣ.

 

11.3 Φοιτητικές υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ δύναται να απονέμει έναν αριθμό υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.

 

Άρθρο 12. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 15 του Ν.3374/2005)

 

Αφού συγκεντρωθούν επαρκεί στατιστικά στοιχεία παρέχεται και το Παράρτημα Διπλώματος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα που φαίνεται στο Παράρτημα Δ.

 

Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Η διοικητική υποστήριξη στο ΔΠΜΣ παρέχεται από τη γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Γραμματεία του ΔΠΜΣ: 1ος Όροφος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών,

                 Ρίο Πάτρα 26504, Ελλάδα.

Τηλ. 2610996422 και 2610996492 ώρες λειτουργίας της γραμματείaς.

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 11:30-13:30

Θέματα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΔΠΜΣ: Το ΔΜΠΣ είναι ενταγμένο στο ηλεκτρονικό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών και η διαχείρισή του και όλες οι ενέργειες γίνονται ηλεκτρονικά και δίνει τη δυνατότητα παροχής ενός σημείου επαφής με το Πανεπιστήμιο Πατρών προς όλους τους συναλλασσόμενους.

 

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. διαθέτουν σήμερα πέντε κτίρια στα οποία υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, επαρκώς εξοπλισμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και υπολογιστικά κέντρα, για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδών. Ειδικά το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών διαθέτει για τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων άρτια εξοπλισμένη αίθουσα με όλα τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης, τις απογευματινές ώρες που γίνεται η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών μαθημάτων, υπάρχει σημαντικός αριθμός ελεύθερων αιθουσών και στα δύο Τμήματα που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ. Στα εργαστήρια αυτών των Τμημάτων υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα κυρίως αλλά και για εκπαίδευση των φοιτητών και καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., όπως έχει αποδεικτή από την προηγούμενη τριετή λειτουργία του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φυσικής και των συναφών προς αυτές Επιστημών, μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

 

Άρθρο 14. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείτε στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία ή

 

Θέματα οικονομικής διαχείρισης του ΔΠΜΣ

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

 

Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

 

Άρθρο 15. Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα ερωτηματολόγια που έχει εγκρίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις:

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΔΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο ΔΠΜΣ ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).

 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 17. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΣΤ = Συνέλευση Τμήματος

ΔΕ = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΔΜΣ = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων

ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής

ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

ΔΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή

ΕΔΕ = Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

ΤΕΕ = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό


 

Άρθρο 18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας ΔΠΜΣ

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλουν:

1) Βιογραφικό σημείωμα. 

2) Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του ΔΜΠΣ. 

3) Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας. 

4) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 

5) Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα πιθανόν ερευνητικών εργασιών.

Κατά την αρχική εγγραφή οι ΜΦ καταθέτουν, επί πλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:

     α) Δήλωση ατομικών στοιχείων.

     β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Οδηγίες συγγραφής ΔΕ

 

Το κείμενο να δακτυλογραφείται σε λευκό χαρτί διαστάσεων 21x29,7 cm (DIN Α4) με γραμματοσειρά Times New Roman 14pt ή παραπλήσια με αμφίπλευρη στοίχιση. Όλα τα στοιχεία της ΔΕ (κείμενο, πίνακες, σχήματα κ.λ.π.) τοποθετούνται εντός νοητού πλαισίου στη σελίδα Α4 με περιθώρια άνω και αριστερά 3 cm, κάτω και δεξιά 2,5 cm. Οι σελίδες στο εκτυπωμένο κείμενο, από τις ευχαριστίες έως και τα ακρωνύμια, αριθμούνται στο κέντρο με λατινικούς χαρακτήρες, i, ii, iii, ... , ενώ στο υπόλοιπο κείμενο αριθμούνται στο κέντρο με αραβικούς χαρακτήρες, 1, 2, 3, ...και στο κάτω μέρος της σελίδας.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Δομή ΔΕ

          

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

«Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις

προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση

και την οικονομία της»

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

του Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Διπλωματούχου (ή Πτυχιούχου)  Ηλεκ…….

Αριθμός Μητρώου: χχχχχχχχχχχχχχχχ

 

 

 

Θέμα:

 

Χχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής:

Καθηγητής χχχχχχχχχχ   χχχχχχχχχχ

 

 

Αριθμός Διατριβής:(ίδιος με αριθ. Μητρώου)

Πάτρα, χχ/χχ/2017


(πίσω μέρος πρώτης σελίδας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

[Όνομα Συγγραφέα]

© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

 

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον/ην χχχχχχ, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πιστοποιείται ότι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα:

 

«χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ»

 

του/της κ./κας ………………..Διπλωματούχου (Πτυχιούχου) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχ…(ή Φυσικού) παρουσιάστηκε δημοσίως στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχαν…(ή Φυσικής) του Πανεπιστημίου Πατρών στις χχ/χχ/χχχχ και εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την ακόλουθη Εξεταστική Επιτροπή:

 

Χ. Χχχχχ, Καθηγητής(βαθ) Πανεπιστημίου Πατρών, Επιβλέπων Καθηγητής

Χ. Χχχχχ, Καθηγητής(βαθ) Πανεπιστημίου…Χχχχχχχ, Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

Χ. Χχχχχ, Καθηγητής(βαθ) Πανεπιστημίου…Χχχχχχχ, Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα, χχ/χχ/2019

 

        Ο Επιβλέπων Καθηγητής                               Ο Διευθυντής του ΔΜΔΕ

 

 

 

         Καθηγητής Χ. Χχχχχχχχχχ                                Καθηγητής Χ. Χχχχχχχ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (ABSTRACT)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στις Ευχαριστίες θα αναφέρεται η ακαδημαϊκή μονάδα, όπου εκπονήθηκε η εργασία και θα αναγνωρίζονται οι συντελεστές που βοήθησαν ουσιαστικά στην εκπόνηση της ΔΕ, όπως επιβλέπων καθηγητής, προσωπικό εργαστηρίου, άλλοι φορείς και το προσωπικό τους, κ.λ.π. Οι ευχαριστίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη μια σελίδα.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Περίληψη απαρτίζεται από τρία μέρη. Το πρώτο όπου εξηγείται το επιστημονικό πρόβλημα που επεξεργάζεται η Ερευνητική Διπλωματική Εργασία και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αντιμετώπισή του, το δεύτερο μέρος όπου σε μορφή παραγράφων δίδεται η περίληψη κάθε κεφαλαίου του κυρίου μέρους της εργασίας και το τρίτο μέρος όπου δίδονται συνοπτικά τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν και οι πιθανές εφαρμογές και ερευνητικές προεκτάσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα. Η περίληψη είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει να αναδεικνύει την ποιότητα της εργασίας, τις πρωτοτυπίες της και άλλα αξιόλογα σημεία και ο αναγνώστης της να αντιλαμβάνεται το επιστημονικό πρόβλημα και τη λύση που διερευνά η εργασία. Το μέγεθος της Περίληψης συνιστάται να είναι πάνω από μια και μέχρι τρεις σελίδες.

 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Καταγράφουμε σε δύο στήλες, μία με όλες τις συντομογραφίες σε αλφαβητική σειρά που χρησιμοποιούμε στην εργασία και στη διπλανή στήλη σε αντιστοιχία την εξήγησή τους, πρώτα όλα τα Ελληνικά ακρωνύμια και κατόπιν τα Αγγλικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ)

Το Κύριο Μέρος της εργασίας χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, που αριθμούνται κατά αύξουσα σειρά, εφαρμόζοντας σύστημα αρίθμησης έως και τεσσάρων πεδίων με αραβικούς χαρακτήρες. Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων γράφονται με έντονα κεφαλαία γράμματα μεγέθους τουλάχιστον 18 pt και αρχίζουν πάντοτε με νέα σελίδα, αφήνοντας πριν τουλάχιστον 3 κενές γραμμές και μετά τουλάχιστον 2 κενές σειρές. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 1ης τάξης, γράφονται με έντονα κεφαλαία γράμματα μεγέθους 14 pt, με μία κενή σειρά πριν και μετά. Οι επικεφαλίδες και τα υποκεφάλαια 1ης τάξης μπορούν να σκιάζονται. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 2ης τάξης, γράφονται με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 14 pt, με μία κενή σειρά πριν και μετά. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 3ης τάξης, γράφονται με απλά πεζά γράμματα μεγέθους 14 pt, με μία κενή σειρά πριν και μετά, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

 

 

 

 

4.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟΥ

 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

4.2.1 Υπερέντασης και κατεύθυνσης-υπερέντασης προστασία στη διανομή

 

4.4.1.1 Ταχεία αποσύνδεση από βραχυκυκλωμένο τροφοδότη

 

Οι εξισώσεις πρέπει να γράφονται με ευκρίνεια, αφήνοντας μία κενή σειρά πριν και μετά από αυτές, τοποθετώντας την αρχή τους τέσσερα κενά κτυπήματα δεξιά από το αριστερό όριο του κειμένου και την αρίθμησή τους εντός παρενθέσεων, εσωτερικά και σε επαφή με το δεξιό όριο του κειμένου. Στην περίπτωση μαθηματικών σχέσεων που υπερβαίνουν τη μια γραμμή, αυτές αναδιπλώνονται στοιχισμένες στην αριστερή τους πλευρά. Η εντός παρενθέσεων αρίθμηση αυτών των σχέσεων είναι υποχρεωτική και γίνεται με αραβικούς χαρακτήρες ενιαία σε όλο το μήκος κάθε κεφαλαίου, με χρήση δύο πεδίων, τα οποία διαχωρίζονται με τελεία. Το πρώτο πεδίο αφορά τον αύξοντα αριθμό του Κεφαλαίου όπου ανήκει η μαθηματική σχέση και το δεύτερο πεδίο αφορά τον αύξοντα αριθμό της σχέσης, με αρίθμηση κάθε φορά από την αρχή σε κάθε κεφάλαιο, όπως στο παράδειγμα:

 

   χ χ χ χ χ χ χ χ χ       (4.53)

Τα σύμβολα των μαθηματικών σχέσεων ορίζονται πάντοτε στη θέση που πρωτοπαρουσιάζονται και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τοποθετείται και Πίνακας Συμβολισμών αμέσως μετά τα Ακρωνύμια. Η αναφορά των μαθηματικών σχέσεων στο

κείμενο γίνεται με συντομογραφικό τρόπο, π.χ. «... εξ. (4.53) ...».

 

ΣΧΗΜΑΤΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ

Όλα τα σχήματα, οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να αριθμούνται και να φέρουν τίτλο, με πλάγια γραφή και γράμματα μεγέθους 12 pt. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν πίνακες πολύ μικρού μεγέθους (ολίγων σειρών), οι οποίοι αναφέρονται μόνο μια φορά στο κείμενο, οπότε πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετούνται αμέσως μετά την αναφορά τους. Η αρίθμηση γίνεται με αραβικούς χαρακτήρες δύο πεδίων, όπως περιγράφεται στο εδάφιο για την αρίθμηση των εξισώσεων. Χρησιμοποιείται ανεξάρτητη αρίθμηση για τα σχήματα, τις εικόνες και τους πίνακες. Ο τίτλος σχήματος ή εικόνας τοποθετείται από κάτω, ενώ του πίνακα από πάνω, διαχωριζόμενος πάντα από το κείμενο και το αντικείμενο (σχήμα, εικόνα ή πίνακα) με μια κενή σειρά. Τα προθέματα με την αρίθμηση των τίτλων γράφονται με έντονα πεζά γράμματα. Εάν ο τίτλος υπολείπεται της μιας γραμμής, κεντράρεται, ενώ, εάν είναι μεγαλύτερος, αναδιπλώνεται κεντραρισμένος χρησιμοποιώντας μονό διάστημα, όπως στο παράδειγμα:

 

Σχήμα 4.46 Συντελεστής ισχύος συναρτήσει του λόγου των μετρήσεων

των δύο βαττομέτρων

 

Πίνακας 4.1 Απορροφούμενη πραγματική και άεργος ισχύς

 

Οι πίνακες, οι εικόνες (φωτογραφίες) και τα σχήματα τοποθετούνται στην τελική τους θέση, κεντραρισμένα στο κείμενο, μετά από το σημείο που αναφέρονται για πρώτη φορά και κατά προτίμηση στο άνω ή κάτω μέρος της σελίδας. Διαχωρίζονται από το κείμενο με μία κενή σειρά. Εάν το μέγεθος του πίνακα υπερβαίνει τη μια σελίδα, τότε υποχρεωτικά πρέπει να επαναλαμβάνεται στην αρχή της επόμενης σελίδας η σειρά τίτλων των στηλών του πίνακα. Υπόδειγμα ακολουθεί:

Πίνακας 3.1Τυπικές παράμετροι γραμμών

 

Τύπος γραμμών

R (Ω/Km)

Χ (Ω/Km)

Ι (Α)

Χ/R

ΧΤ

0.642

0.083

142

0.129

ΜΤ

0.161

0.190

396

1.180

ΥΤ

0.060

0.191

580

3.180

 

Συνιστάται, τόσο τα σχήματα όσο και οι φωτογραφίες να είναι καλής ποιότητας για καλή ασπρόμαυρη αναπαραγωγή τους. Τα γράμματα επί των σχημάτων και των πινάκων δύνανται να είναι και μικρότερα του βασικού τύπου και μεγέθους (TimesNewRoman, 14 pt), με την προϋπόθεση να παραμένουν ευδιάκριτα κατά την αναπαραγωγή τους. Η αναφορά των ως άνω αντικειμένων στο κείμενο μπορεί να γίνεται συντετμημένη, π.χ. «...Σχ. 2.1...», «...Πίν. 3.1...» ή «...Εικ. 1.3...».

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο τρόπος γραφής των αναφορών γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα:

 

Παράδειγμα για Βιβλίο, Διπλωματική Εργασία ή Μελέτη

16.    E. Hossain, Z. Han and H. Vincent, “Smart Grid Communications and Networking”, Cambridge University Press, 2012, ISBN: 9781107014138, 9781139013468.

 

ΠαράδειγμαγιαεργασίασεΠεριοδικό

E. Hossain, Z. Han and H. Vincent, “Proposed Terms and Definitions for FACTS”, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 12, No. 4, October 1997, pp. 1848-1853.

 

Παράδειγμα για άρθρο από Πρακτικά Συνεδρίου

95.  I. D. Bouloumpasis, T. Vrionis and K. G. Georgakas

        “A Method for Power Conditioning with Harmonic Reduction in Microgrids”, International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’14), Cordoba (Spain), 8-10 April, 2014.

 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ

Η Ερευνητική Διπλωματική Εργασία αναπαράγεται φωτοαντιγραφικά σε δύο όψεις με μέγεθος σελίδας DINA4, με ευθύνη του συγγραφέα. Τα απαιτούμενα αντίτυπα πρέπει να βιβλιοδετούνται με χονδρά (δύσκαμπτα), μονόχρωμα εξώφυλλα και στη μπροστά όψη να αναγράφουν τις πληροφορίες της συνιστάμενης πρώτης σελίδας ή να καλύπτονται με διαφανή εξώφυλλα, οπότε φαίνεται η συνιστάμενη πρώτη σελίδα.


 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

Της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. (ονοματεπώνυμο)

Διπλωματούχου/Πτυχιούχου του Τμήματος ………………..

για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην

«Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από τους κ. (ονοματεπώνυμο), Καθηγητή (βαθμίδα) Πανεπιστημίου Πατρών (Επιβλέποντα Καθηγητή), (ονοματεπώνυμο) Καθηγητή (βαθμίδα) Πανεπιστημίου Πατρών (μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής), (ονοματεπώνυμο), Καθηγητή (βαθμίδα) Πανεπιστημίου Πατρών (μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής), που ορίσθηκε (πχ ισχύει για την εξέταση των σημερινών ΜΦ) στην υπ’ αριθμ. 5 συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) της 24ης Φεβρουαρίου 2016, για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. (ονοματεπώνυμο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), συνήλθε σήμερα πχ 2 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα πχ συνεδριάσεων του Τμήματος Ηλεκ. Μηχ. & Τεχ. Υπολ.

 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει τίτλο:

 

«πχ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ»

 

Ο υποψήφιος παρουσίασε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστική Επιτροπής και απάντησε με επιτυχία στις ερωτήσεις της.

 

Η συμβολή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίαςστην επιστήμη παρουσιάζεται στην Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία συνυποβάλλεται με το παρών πρακτικό εξέτασης. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ψηφίζει ομόφωνα να γίνει δεκτή η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, διότι έχει πρωτότυπα στοιχεία και συμβάλει στην ανάπτυξη της επιστήμης, όπως αναλυτικά αναπτύσσεται στη Εισηγητική Έκθεση που προαναφέρθηκε. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί με πχ 9 (εννέα) τη Μ.Δ.Ερ. λόγω της συμβολής της στην επιστήμη και της ποιότητάς της.

 

 

                                                                                                                        Πάτρα, ……

 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

 

 

 

   (ονοματεπώνυμο)                  (ονοματεπώνυμο)                  (ονοματεπώνυμο)

 Καθηγητής (βαθμίδα)              Καθηγητής (βαθμίδα)          Καθηγητής (βαθμίδα)

Πανεπιστημίου Πατρών         Πανεπιστημίου Πατρών          Πανεπιστημίου Πατρών

 


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

Για το μεταπτυχιακό φοιτητή κ. ……………

 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει θέμα:

 

«πχ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ»

 

Εκπονήθηκε από τον κ. ……, πχ Διπλωματούχο Μηχανικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Επιβλέπων Καθηγητής:   …………………………………..

Μέλη Τριμ. Εξετ. Επιτρ.:   …………………………………..

                                            ……………………………………

 

(που ορίσθηκε στην (πχ) υπ’ αριθμ. 5 συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) της 12ης Μαΐου 2015, για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. ……………….. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄))

 

Βιογραφικό σημείωμα του Υποψηφίου

 

Σπουδές

 

 

 

Διδακτική Εμπειρία

 

 

 

 

Ερευνητική Εμπειρία

 

 

 

Δημοσιεύσεις

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια που κρίθηκαν στο σύνολό τους:

 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια που κρίθηκαν από περίληψη:

 

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής:

 

 

 

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

 

 

Περιεχόμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

 

Συνεισφορά της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας-Μελλοντική επέκταση

 

                                                                                                            Πάτρα …………….

 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

 

 

 

Ονοματεπ., Καθηγ.(βαθ)        Ονοματεπ., Καθηγ.(βαθ)          Ονοματεπ., Καθηγ.(βαθ)

 Επιβλέπων Καθηγητής       Μέλος Τριμελ. Επιτροπής      Μέλος Τριμελ. Επιτροπής

 


Σχέδιο ανακοίνωσης για εξέταση ΔΕ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του/της υποψήφιου/ας

κ./κας Κων….. Γυφ…,

στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

με θέμα:

"Ηλεκτρ….η σφαλμάτων σε επα… κινη…άπτυξη νέων μεθ…όδων διάγνωσης αυτών"

θα γίνει την

Παρασ… 30 Οκτωβ… 2015 και ώρα 12:30 μμ

στην Αίθουσα Τηλεδ… του

Πανεπιστημίου Πατρών (3ος όροφος, στο κτίριο της …).

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Νικόλαος Α. Βοβός


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

 

                                       ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

                                              ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,26500, ΡΙΟ,ΠΑΤΡΑ

                                     Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   http://www.ece.upatras.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑυτότοπαράρτημαδιπλώματοςακολουθείτουπόδειγμαπουανέπτυξεηΕυρωπαϊκήΕπιτροπή,τοΣυμβούλιοτης   Ευρώπης   και   η   UNESCO/CEPES Στόχος  τουπαραρτήματοςείναιναπαράσχειεπαρκήανεξάρτηταστοιχεία  για  τηβελτίωσητηςδιεθνούς"διαφάνειας"καιτηδίκαιηακαδημαϊκήκαιεπαγγελματικήαναγνώρισητων τίτλων  σπουδών  ιπλώματα,πτυχία,πιστοποιητικάκ.τ.λ.)χεδιάστηκεγιαναδίνειπεριγραφήτηςφύσης,τουεπιπέδου,του  υπόβαθρου,  του  περιεχομένου  και  τουκαθεστώτοςτωνσπουδών,οιοποίεςολοκληρώθηκανμεεπιτυχίααπότοάτομοπουαναγράφεταιονομαστικάστοπρωτότυποτουτίτλου,στοοποίοεπισυνάπτεταιαυτότο παράρτηματοπαράρτημααυτόδενθακρίνεταιηαξίακαιδενθαυπάρχουνδηλώσειςισοτιμίαςήπροτάσειςσχετικάμετηναναγνώριση.Θαυπάρχουνπληροφορίεςκαι σταοκτώτμήματα.Όπουδενυπάρχουνπληροφορίες,θαδίδεταιησχετικήεξήγηση.

 

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

1.1         Επώνυμο(α)                                                                               1.2Όνομα(τα)

 

 

 

 

 

1.3

Αριθμόςφοιτητικήςταυτότητας ήκωδικόςριθμόςΜητρώου)

 

 

 

 

1.4

Ημερομηνίαγεννήσεως(Hμέρα/Mήνας/Έτος)                                                Τόπος-Χώρα

 

 

 

 

 

 

 

2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

2.1         Ονομασίατίτλουσπουδώνκαι(ανυπάρχει) ο                2.2     Κύριος τομέας σπουδώνγιατηναπόκτησητου συγκεκριμένοςτίτλοςτηνπρωτότυπη                                                    τίτλου

γλώσσα)

 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

 

Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστών, Ελέγχου) με έμφαση στην Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια

 

2.3

Ονομασίακαικαθεστώς τουαπονέμοντοςτον τίτλοιδρύματοςτηνπρωτότυπη γλώσσα)

2.4

Ονομασίακαικαθεστώς τουιδρύματος(αν

διαφέρειαπότο 2.3) πουπαρέχεισπουδές(στην πρωτότυπηγλώσσα)

 

 

ΠανεπιστήμιοΠατρώνημόσιοΑνώτατοΕκπαιδευτικό

Ίδρυμα(ΑΕΙ)

   Όπως στην 3.4-

 

2.5

Γλώσσα(-ες)διδασκαλίας/εξετάσεων

 

 

 

Ελληνική

 

 

 

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥΣΠΟΥΔΩΝ

 

3.1         Επίπεδοτουτίτλου                                                                  3.2    Επίσημηδιάρκεια του προγράμματος

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (2ος κύκλος σπουδών, 7ο επίπεδο)

 

Ελάχιστη διάρκεια 18 μήνες (90 ECTS, 60 ECTS για τα μαθήματα και 30 ECTS για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Η μέγιστη διάρκεια είναι 24 μήνες, μόνο για την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

3.3         Απαιτήσεις εισαγωγής

 

 

 

Δίπλωμα ή Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής. Απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.

 

 

 

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΚΑΙΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

4.1         Τρόποςσπουδών

 

Πλήρηςφοίτηση

 

4.2

Απαιτήσειςτου προγράμματος

 

           

 


 

 

 

 

 

..

 

 

 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Φυσικής οι φοιτητές υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 90 ECTS. Από αυτά τα 60 ECTS  προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 10 μαθήματα και ειδικότερα σε: 5 μαθήματα (2 υποχρεωτικά και 3 επιλογής) στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS) και 5  μαθήματα (2 υποχρεωτικά και 3 επιλογής) στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕρ) έχει 30 ECTS. Η Μ.Δ.Ερ. εξετάζεται και εγκρίνεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ) που ορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι υποχρεωτικά ο Επιβλέπων Σύμβουλος Καθηγητής, που είναι και ο πρόεδρος της ΤΕΕ. Το γνωστικό αντικείμενο των υπόλοιπων μελών της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της Διατριβής και να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της κατανεμημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της. Το αντικείμενο αυτό αφορά την αειφόρο ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος και περιλαμβάνει τη συνεργασία των επιστημονικών πεδίων των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ελέγχου, τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών, ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών με σκοπό την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας με σεβασμό προς το περιβάλλον. Σκοπός του είναι η περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και η προώθηση της έρευνας στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα εξελιγμένα δίκτυα για τη μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίησή της. Οι ΑΠΕ και τα εξελιγμένα δίκτυα απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται: 

α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης. 

β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή. 

Το επιστημονικό αντικείμενο του ΠΜΣ βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα για την επίλυση των περίπλοκων ενεργειακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του σύγχρονου τρόπου ζωής, γι αυτό και αποτελεί την αιχμή των αντίστοιχων ΠΜΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με αποτέλεσμα αρκετοί έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές να καταφεύγουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό. Ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο του προτεινόμενου ΜΔΕ έχουν γερές επιστημονικές και ακαδημαϊκές βάσεις σύμφωνα με πρότυπα πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Με το ΜΠΣ επιδιώκεται η οργάνωση ενός πρότυπου διδακτικού και ερευνητικού περιβάλλοντος (με άριστες τεχνολογικές υποδομές, οργανωμένη συνεργασία ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών και ένα σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών ερευνητικών διατριβών) που θα δώσει σημαντική ώθηση στο αντίστοιχο ερευνητικό πεδίο. Ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας για την εξειδίκευση επιστημόνων σε τομείς που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

 

Οι απόφοιτοι θα ερμηνεύουν και θα επιλύουν τα λειτουργικά προβλήματα και τα προβλήματα διασύνδεσης των διεσπαρμένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ιδιαίτερα των ΑΠΕ). Επίσης θα επιλύουν τα προβλήματα και θα εξελίσσουν τις λειτουργικές δυνατότητες των εξελιγμένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Για να επιτύχουν τα προηγούμενα θα εφαρμόζουν ευφυή έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας υπερσύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις, δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Οι απόφοιτοι θα σχεδιάζουν τα εξελιγμένα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας του μέλλοντος και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία τους. Θα σχεδιάζουν και θα αναδιοργανώνουν την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλίζουν την οικολογική, αειφόρο ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

 


4.3

Λεπτομέρειεςτουπρογράμματος:(πενότητες μαθημάτων ήμαθήματα) και οιατομικοί βαθμοί/διδακτικές μονάδες/πιστωτικές μονάδεςπου ελήφθησαν:(εάναυτέςοιπληροφορίεςπαρέχονται μέσωεπίσημουπιστοποιητικούαναλυτικής βαθμολογίας,αυτές πρέπεινα αναφέρονταιεδώ)

Ταμαθήματα σταοποίαοφοιτητήςέχει εξεταστεί και έχειλάβειπροβιβάσιμοβαθμόδιακρίνονται σε Υ (υποχρεωτικά)πιλογής), ωςακολούθως:

 

 

ΚΩΔ.

 

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Κατηγορία μαθήματος

 

Εξάμηνο

 

Πιστωτικές

Μονάδες

 

Βαθμός

 

Εξεταστική περίοδος

 

Αντιστοίχισηβαθμούσε ECTS

DGP_101

Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα

Υ

Α

5

 

ΦΕΒ 20..ή ΣΕΠ 20..

Α ή Επιτυχών (Ε)

DGP_102

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Υ

Α

5

 

»

 

DGP_103

Διαχείριση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_104

Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_105

Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_107

Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_109

Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημ. διανομής και παραγωγής ενέργειας

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_110

Ευφυής (προσαρμ., ασαφής και εξελικτ.) έλεγχος ηλεκτρ. ενεργειακών συστημάτων

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_111

Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_114

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_115

Μάρκετινγκ

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_201

Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ

Y

Β

5

 

ΙΟΥΝ 20..ή ΣΕΠ 20..

 

DGP_202

Συστήματα Επικοινωνιών

Y

Β

5

 

»

 

DGP_203

Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπ. με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους

E

Β

5

 

»

 

DGP_204

Εφαρμογή των ασύρματων δικτύων στην ενέργεια

E

Β

5

 

»

 

DGP_207

Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων

Ε

Α

5

 

»

 

DGP_205

Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού

E

Β

5

 

»

 

DGP_208

Συστήματα διαχείρισης πόρων

Ε

B

5

 

»

 

DGP_206

Αναγνώρ. και απομ. σφαλμάτων στην παραγ. και διαν. της ηλεκτρικής ενέργειας

E

Β

5

 

»

 

DGP_212

Φωτοβολταϊκά συστήματα

E

Β

5

 

»

 

DGP_213

Επιχειρησιακή στρατηγική

E

Β

5

 

»

 

DGP_214

Οργανωσιακή συμπεριφορά

E

Β

5

 

»

 

DGP_215

Ενεργειακή Μετεωρολογία.

Ε

Β

5

 

»

 

DGP_301

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Y

Γ

30

 

Εντός Γ εξ.

 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

Για τη λήψη του ΔΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 4 υποχρεωτικά και 6 επιλεγόμενα μαθήματα, με φόρτο εργασίας 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η επιτυχής εξέταση απαιτεί βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον 5 και να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων 6. Επιπλέον, ο φοιτητής εκπόνησε επιτυχώς Μεταπτυχιακή  Διπλωματική εργασία με τίτλο: «……………………..», με φόρτο εργασίας 30 ECTS.

Η κατάταξη ECTS (A,B,C,D,E) βασίζεται σε ένα δείγμα τουλάχιστον 100 φοιτητών, ενώ η Μεταπτυχιακή  Διπλωματική εργασία θεωρείται ατομική εργασία και δεν κατατάσσεται με βάση προηγούμενα δείγματα.

 

                   

 

8.50-10.00

ΑΡΙΣΤΑ

6.50-8.49

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

5.00-6.49

ΚΑΛΩΣ

ΉΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΕECTSπ.χ

Γιατουςκαλύτερους επιτυχόντες σε ποσοστό 10%

Α

Γιατουςεπόμενουςεπιτυχόντες σεποσοστό 25%

Β

Γιατουςεπόμενουςεπιτυχόντες σεποσοστό 30%

C

Γιατουςεπόμενουςεπιτυχόντες

σεποσοστό 25%

D

Γιατουςτελευταίους

επιτυχόντες σε ποσοστό 10%

E

 

 

     

 

 

4.4      Σύστημαβαθμολογίαςκαι,ανυπάρχει,                          4.5    Γενικήταξινόμησητουτίτλουτηνπρωτότυπηγλώσσα)

              κλίμακακατανομήςτωνβαθμών.

 

      8.50 – 10.00«Άριστα»

       6.50 –  8.49  «Λίαν καλώς

       5.00 –  6.49  «Καλώς»

 

 


5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΠΟΥΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ

 

5.1    Πρόσβαση  σε  περαιτέρω  σπουδές                              5.2    Επαγγελματικό  καθεστώς  (αν  υπάρχει )

 

 

 

Πρόσβασησεπεραιτέρωμεταπτυχιακές σπουδές

3ουκύκλουσπουδών

 

Δεν υπάρχει

 

 

6.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

6.1   Συμπληρωματικές πληροφορίες                              6.2    Άλλες πηγέςπληροφοριών

 

Δεν υπάρχουν

 

 

Ιστοσελίδα ΔΜΔΕ: greenpower.upatras.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών: www.upatras.gr

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχαν.& Τεχν. Υπολ: www.ece.upatras.gr

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

http://www.ypepth.gr/

Ευρωπαϊκή Ένωση: http://www.ec.europa

 

 

7.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

7.1   Ημερομηνία                                                                    7.2    Υπογραφή

 

 

 

 

 

7.3   Ιδιότητα                                                                           7.4     ΣφραγίδαΙδρύματος

 

ΟΠρύτανηςτου Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

 

 

8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

http://www.eurydice.org http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html

 HELLENIC REPUBLIC

     UNIVERSITY OF PATRAS

 

 

 

 

 

 

SCHOOLOF ENGINEERING

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

UNIVERSITYCAMPUS,26500,RIO,PATRAS,GREECE

        Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  http://www.ece.upatras.gr

 

DIPLOMASUPPLEMENT

This Diploma Supplement is based on the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original accompanying qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

 

 

1.INFORMATIONIDENTIFYINGTHEHOLDEROFTHEQUALIFICATION

 

1.1         FamilyName(s)                                                                        1.2 GivenName(s)

 

 

 

 

 

1.3

Studentidentificationnumber or code

 

 

 

 

1.4

Dateof birth(day/month/year)                                                  Place,Countryof Birth

 

 

 

 

 

 

           


 

2.INFORMATIONIDENTIFYINGTHEQUALIFICATION

2.1         Name of the qualificationand(if applicable)

title conferred(inoriginallanguage):                                               2.2     Mainfield(s)of studyfor the qualification:

 

 

ΔΜΔΕστην «Κατανεμημένηπράσινηηλεκτρικήενέργειακαιτιςπροηγμένεςδικτυακέςυποδομέςγιατηδιαχείρισηκαιτηνοικονομίατης»MSc in «Distributed Green Electric Power and the Advanced Network Infrastructure for its Management and Economy»

 

Electrical Engineering (Power systems, Communication systems, Computer systems, Control systems) in Green Electric Power

 

2.3

Name and status of awardinginstitution(in originallanguage):

2.4

Name and status of institution(if different from2.3)

administeringstudies(inoriginallanguage) :

 

 

University of Patras (HEI), Public University

 

  As in 3.4

 

 

2.5

Language(s) ofinstruction/examination:

 

 

 

Greek

 

 

 

3.INFORMATION ONTHE LEVELOF THE QUALIFICATION

 

3.1         Levelofqualification                                                               3.2    Officiallengthofprogramme

 

MSc, 2nd Cycle, 7th level

 

Minimum time length of the course is 18 months. Maximum time length is 24 months, but the additional time is provided only for the completion of the Postgraduate Thesis.

 

3.3         Accessrequirement(s):

 

 

 

Candidates for the Interdepartmental Postgraduate Master’s Degree should hold a degree in Electrical and Computer Engineering or Computer Engineering and Informatics or Mechanical Engineering or Chemical Engineering or Physics. The degree must be awarded from a Greek University or be recognized as equivalent from the National Academic Recognition Information Centre. Graduates of Technological Educational Institutions from the Departments of Electrical, Telecommunications, Electronics, Computers and Informatics can also be accepted in the course.

 

 

 

4.INFORMATION ON THE CONTENT ANDRESULTS GAINED

 

4.1         Modeof study

 

Full-time

 

4.2

Programmerequirements

 

 

 

In order to receive the Interdepartmental Postgraduate Master’s Degree in «Distributed Green Electric Power and the Advanced Network Infrastructure for its Management and Economy» students should complete 90 ECTS. From these 60 ECTS are from the successful completion of 10 courses and more specific: 5 courses in the 1st semester (2 compulsory and 3 elective, 30 ECTS) and 5 courses in the 2nd semester (2 compulsory and 3 elective, 30 ECTS). The Postgraduate Dissertation provides a total of 30 ECTS. The Dissertation is examined and approved by a three-member examination committee appointed by the Special Interdepartmental Committee of the postgraduate programme. The examination committee is chaired by the student’s supervisor. The other two members of the examination committee must be: a) in the same field of research with the dissertation, b) members of Faculties or Researchers of Grades A’, B’ or C’ and hold a PhD.

 

This Postgraduate Study Programme (PSP) aims at providing high quality postgraduate studies in the field of distributed green electric energy and advanced network infrastructure for its distribution and economy. This field concerns the sustainable development with environmental protection and includes the cooperation of power systems, control, telecommunications, computers, digital and analog electronics in the service of electric energy production and advanced distribution infrastructure. Renewable energy sources and advanced distribution grids require modern electronic devices and computer systems, equipped with state-of –the-art telecommunication systems, so that they can be controlled in real-time. Graduates of the course acquire essential qualifications in a continually advancing technology by:

a)             Attending well-organized postgraduate courses that provide a broad knowledge of the field,

b)             Writing a Dissertation under the supervision of an experienced academic researcher.

The scientific field of the PSP covers many modern energy generation and distribution related issues. The purpose, the structure and content of the proposed PSP have solid scientific and academic foundations in accordance with standards universities of Europe and America. The PSP seeks to organize a pilot teaching and research environment (with excellent technological infrastructure, organized cooperation of staff and postgraduate students and a significant number of postgraduate research dissertations) which will provide a major boost to this research field. It covers the needs of the labor market for qualified scientists in areas which contribute to the achievement of sustainable development in an environment rapidly changing technology.

 

Alumni will explain and solve operational problems and the interconnection problems of dispersed electricity generation units (especially the Renewable energy sources). It would also solve the problems and will evolve the functionality of advanced electricity networks. To achieve the previous will implement intelligent control in real time, using sophisticated electronic devices, computer networks and telecommunications systems. Graduates are offered the opportunity to design the advanced electrical energy systems of the future and the advanced network infrastructure for their management and economy. To plan and will rationalize the deregulated electricity market, to ensure the ecological, sustainable development in an environment rapidly changing technology.

 


 


4.3

Programmedetails:(e.g. modules orunitsstudied),andthe individualgrades/marks/creditsobtained:(ifthis informationisavailableonanofficialtranscriptthis shouldbeusedhere)

Courses that the student has successfully attended are shared in compulsory (C) and elective (E) courses as follows:

 

CODE

COURSES

TYPE

Semester

ECTS Credits

Grade

Examination Period

ECTS Grading

DGP_101

Introduction to Microprocessors and microcomputers

C

A

5

9,0

FEB 20.. or SEP 20..

A or Pass (P)

DGP_102

Automatic control systems

C

A

5

 

»

 

DGP_103

Resource management and sustainable development

Ε

A

5

 

»

 

DGP_104

Advanced networks of electric power systems

Ε

A

5

 

»

 

DGP_105

Communications Networks featuring the Internet and the Distributed Generation

Ε

A

5

 

»

 

DGP_107

Computers network for distributed control

Ε

A

5

 

»

 

DGP_109

Optimum and robust control of distributed grids and power generating systems

Ε

A

5

 

»

 

DGP_110

Intelligent (adaptive, fuzzy and evolution.) control of electrical energy systems

Ε

A

5

 

»

 

DGP_111

Economics of natural resources and environment

Ε

A

5

 

»

 

DGP_114

Financial Management

Ε

A

5

 

»

 

DGP_115

Marketing

Ε

A

5

 

»

 

DGP_201

Electrical power systems control and stability

C

B

5

 

JUN 20.. or SEP 20..

A or Pass (P)

DGP_202

Communications Networks

C

B

5

 

»

 

DGP_203

Control of voltage source inverters and interaction with the network

E

B

5

 

»

 

DGP_204

Applications of wireless networks in energy

E

B

5

 

»

 

DGP_207

Modern technology of wireless networks

Ε

A

5

 

»

 

DGP_205

Methodologies of software agents

E

B

5

 

»

 

DGP_208

Systems for resources management

Ε

B

5

 

»

 

DGP_206

Identificat. and faults isolation in the product. and distribution of electric power

E

B

5

 

»

 

DGP_212

Photovoltaic systems

E

B

5

 

»

 

DGP_213

Business Strategy

E

B

5

 

»

 

DGP_214

Organizational Theory and Behavior

E

B

5

 

»

 

DGP_215

Energy meteorology

E

B

5

 

»

 

DGP_301

MSc Dissertation

C

C

30

 

In C semester

 

DIPLOMA GRADE

 

 

 

 

The successful completion of the MSc in «Distributed Green Electric Power and the Advanced Network Infrastructure for its Management and Economy» prerequisites that the student has successfully attended 4 compulsory and 6 elective courses with 60 ECTS. The minimum passing grade is 5 and the average grade of all courses must be at least 6. Moreover the student has completed the Diploma Dissertation under the title «……………………..», with 30 ECTS.

ECTS grading, according to the Φ.5/89656/Β3/2007 Ministerial Decision, is based on a sample of a minimum of 100 students and where the sample is insufficient, the characterization “Pass”, is noted.

 

                   

 

 

 

 

 

 

4.4 Grading scheme and, if available,grade distribution guidance


 

8.50-10.00

ΑΡΙΣΤΑ (ARISTA) - EXCELLENT

6.50-8.49

ΛΙΑΝΚΑΛΩΣ (LIAN KALOS) – VERY GOOD

5.00-6.49

ΚΑΛΩΣ (KALOS) - GOOD

Minimum passing grade: 5.00

ECTS Grading

10%

A

25%

B

30%

C

25%

D

10%

E

 


4.5 Overall classification (in original language)

 

8.50 10.00 «ARISTA»

6.50   8.49 «LIAN KALOS»

5.00   6.49 «KALOS»


 

 

5.INFORMATION ON THE FUNCTIONOF THE QUALIFICATION

 

5.1   Accesstofurtherstudy                                         5.2    Professional status(ifapplicable)

 

 

 

Access to postgraduate studies (3rd cycle, PhD)

 

 

Unavailable.

 

 

6.ADDITIONALINFORMATION

 

6.1   Additionalinformation                                            6.2     Further informationsources

 

Unavailable.

 

 

Site ΔΜΔΕ: greenpower.upatras.gr/

University of Patras: www.upatras.gr

Department of Electrical and Computer Engineering: www.ece.upatras.gr

Greek Ministry of Education and Religious Affairs, Sport and Culture:

http://www.ypepth.gr/

European Union: http://www.ec.europa

 

 

7.CERTIFICATION OFTHE SUPPLEMENT

 

7.1   Date                                                                             7.2    Signature

 

 

 

 

 

7 Capacity                                                                       7.4     Official stamporseal

 

Rectorofthe Universityof Patras

 

 

 

 

8.INFORMATION ONTHE NATIONALHIGHEREDUCATION SYSTEM

 

http://www.eurydice.org http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html

 

 

  

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των Νόμων: α) N. 3685 (ΦΕΚ 148/ τ.Α’/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Ν. 3374 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), που καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Δ.Ε.

 

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο-Σκοπός

 

2.1.        Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η απονομή Μ.Δ.Ε. στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της» σε διπλωματούχος Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής. Η βασική του δομή συνίσταται: 

α) Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων. 

β) Στη διεξαγωγή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ερ.).

2.2         Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και η προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Ειδικότερα το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αφορά την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτός προσεγγίζεται: 

α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης. 

β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης Μ.Δ.Ερ. υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή. 

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μ.Δ.Ε. στην «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

 

Άρθρο 4

Συμμετέχουσες Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Στο Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τουλάχιστον ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και η μέγιστη δέκα οκτώ (18) μήνες. Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο  οποίο  ένα  (1)  ακαδημαϊκό  έτος  πλήρους  φοίτησης περιλαμβάνει κατά  μέσο όρο  σαράντα  έξι  (46) έως  πενήντα  δύο  (52)  πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται  φοιτητικές διακοπές και ο φόρτος  εργασίας αποτιμάται μεταξύ  χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε  (1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων  πενήντα (2.250) ωρών  εργασίας, οι  οποίες  αντιστοιχούν σε  εβδομήντα πέντε  (75)  πιστωτικές μονάδες  ανά ακαδημαϊκό  έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

 

 

Άρθρο 6

Λειτουργία Π.Μ.Σ.

 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. συγκροτείται:

6.1         Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) από δέκα τρία (13) μέλη που ασκεί τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ και εκλέγεται από τις αντίστοιχες Γ.Σ.Ε.Σ κάθε Τμήματος μεταξύ των μελών των που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, κατά προτίμηση με αντίστοιχο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

6.2         Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με τις παρακάτω αρμοδιότητές:

6.2.1   Την κατάρτιση στην αρχή κάθε έτους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Τομέων των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ.  Το πρόγραμμα αυτό εκδίδεται σε μορφή Οδηγού Σπουδών. 

6.2.2   Το συντονισμό του προγράμματος μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Σύμβουλο Καθηγητή (Ε.Σ.Κ.) κάθε Μ.Φ. 

6.2.3   Την υποβοήθηση των Τμημάτων στην εξεύρεση πόρων για την υποστήριξη των Μ.Φ. 

6.2.4   Η εργασία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών που τηρεί το αρχείο των Μ.Φ. 

6.2.5   Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, και 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Φυσικής τα οποία ορίζονται και εκλέγονται από τα μέλη της Ε.Δ.Ε., μεταξύ των μελών της που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, κατά προτίμηση με αντίστοιχο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η θητεία της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. είναι μονοετής, όμως στις αρμοδιότητές της είναι και η επιλογή των ΜΦ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από την ΕΔΕ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανατραπεί κατόπιν αιτιολόγησης.

6.2.6   Πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κοινοποιεί σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ έκθεση για την κατάσταση των μεταπτυχιακών σπουδών.

6.3       Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος και εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. με μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το N. 3685 (ΦΕΚ 148/16.7.2008) και εκλέγεται για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Άρθρο 7

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

 

Με κύριο κριτήριο την εμβάθυνση και εμπέδωση των γνώσεων στις τεχνολογίες αιχμής και υψηλής προτεραιότητας που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και σύμφωνα με το άρθρο 3, προβλέπονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 

 

1.    Παρακολούθηση μαθημάτων-εργαστηρίων και συμμετοχή στις γενικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. (π.χ. σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, ενημέρωση επί θεμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας, εργασίες κ.λ.π.). 

2.    Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση από την εισαγωγή μέχρι την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.. 

3.    Δημοσιεύσεις εργασιών. 

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον καταστεί αναγκαίο και στην Αγγλική. 

 

Ο  φόρτος εργασίας που απαιτείται  να  καταβάλει κάθε  φοιτητής για την απόκτηση του ΜΔΕ περιλαμβάνει  κατά  μέσο  όρο  σαράντα έξι  (46) έως  πενήντα δύο (52) πλήρεις  εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές και αποτιμάται μεταξύ χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε  (1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων  πενήντα (2.250) ωρών  εργασίας, οι  οποίες  αντιστοιχούν σε  εβδομήντα πέντε  (75)  πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή ECTS). Αυτές περιλαμβάνουν πενήντα (50) ECTS από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και είκοσι πέντε (25) ECTS από την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της Μ.Δ.Ερ.

 

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Τα Μ.Μ. έχουν διάρκεια δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων και διδάσκονται τρείς (3) ώρες/εβδομάδα. Αντιστοιχούν όλα σε πέντε (5) Π.Μ. ή ECTS και περιλαμβάνουν διδασκαλία και κατά περίπτωση φροντιστηριακή ή/και εργαστηριακή άσκηση ή/και εργασίες. Ο φόρτος εργασίας τους είναι από 128150 ώρες εργασίας/μάθημα. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε μία (1) ώρα διδασκαλίας ή εργαστηριακής άσκησης ή φροντιστηριακής άσκησης  απαιτούνται δύο (2) ώρες μελέτης και προετοιμασίας του φοιτητή. Τα Μ.Μ. διδάσκονται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε αυτά επαρκής αριθμός Μ.Φ.

 

Τα Μ.Μ. χωρίζονται σύμφωνα με το επιστημονικό αντικείμενό τους σε πέντε (5) επιστημονικές ενότητες. Για κάθε μια από τις τέσσερεις (4) κύριες επιστημονικές ενότητες την ευθύνη έχει ένας Τομέας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών που καλύπτει το αντίστοιχο αντικείμενο σε συνεργασία με αντίστοιχου αντικείμενου καθηγητές του Τμήματος Φυσικής, ενώ η πέμπτη συμπληρωματική ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, όπως Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπάρχουν τέσσερα Μ.Μ. που είναι υποχρεωτικά για όλους τους Μ.Φ., ένα για κάθε κύρια επιστημονική ενότητα.

 

 

 

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε έξι (6) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (6 μαθήματα X5 ECTS = 30).

 

α) Υποχρεωτικά

 

1.    DGP_101 Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα (Τομέας Η/Υ).

2.    DGP_102 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Τομέας Σ.Α.Ε.).

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.    DGP_103 Ενεργειακά Θέματα και Περιβάλλον.

2.    DGP_104 Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας- Γενική θεώρηση του προβλήματος και τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυσή του (περιλαμβάνονται FACTS, ευέλικτα συστήματα διανομής, μικροδίκτυα ή έξυπνα δίκτυα (microgridsorsmartgrids)).

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.    DGP_105 Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής.

2.    DGP_106 Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.    DGP_107 Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο. 

2.     

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

1.    DGP_109 Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέρ-γειας

2.    DGP_110 Ευφυής (προσαρμοστικός, ασαφής και εξελικτικός) έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων

 

 

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 

1.    DGP_111 Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους

2.      

3.     DGP_114 Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

4.     DGP_115 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε τέσσερα (4) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο είκοσι (20) ECTS (4 μαθήματα X 5 ECTS = 20). Επίσης ο φοιτητής εγγράφεται και αρχίζει τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την εκπόνηση της Μ.Δ.Ερ. υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντα Σύμβουλου Καθηγητή (Ε.Σ.Κ.), με φόρτο εργασίας δέκα (10) ECTS, που αντιστοιχούν σε 250 300 ώρες εργασίας. Συνεπώς ο συνολικός φόρτος εργασίας του εξαμήνου είναι τριάντα (30) ECTS.

 

α) Υποχρεωτικά

 

1.    DGP_201 Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ (Τομέας Σ.Η.Ε.).

2.    DGP_202 Συστήματα Επικοινωνιών (Τομέας Τ/Τ.Π.).

3.     DGP_209 Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

4.     DGP_210 Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.    DGP_203 Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπίδραση με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους. 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.    DGP_204 Εφαρμογή των Ασύρματων Δικτύων στην Ενέργεια.

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.    DGP