Στο Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί  διπλωματούχοι των Τμημάτων:

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

- Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

- Μηχανολόγων Μηχανικών

- Χημικών Μηχανικών

- Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής

- Αποφοίτοι Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.