Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. διαθέτουν σήμερα πέντε κτίρια στα οποία υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, επαρκώς εξοπλισμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και υπολογιστικά κέντρα, Γραμματείες και υπηρεσίες υποδομής για τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Ειδικά το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών διαθέτει για τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων άρτια εξοπλισμένη αίθουσα με όλα τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης, τις απογευματινές ώρες που γίνεται η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών μαθημάτων, υπάρχει σημαντικός αριθμός ελεύθερων αιθουσών και στα δύο Τμήματα που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ. Στα εργαστήρια αυτών των Τμημάτων υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα κυρίως αλλά και για εκπαίδευση των φοιτητών και καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., όπως έχει αποδεικτή από την προηγούμενη τριετή λειτουργία του προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φυσικής και των συναφών προς αυτές Επιστημών. Το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακό Άλμα» υποστηρίζει τη συνολική διοικητική λειτουργία και τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πατρών και δίνει τη δυνατότητα παροχής ενός σημείου επαφής με το Πανεπιστήμιο Πατρών προς όλους τους συναλλασσόμενους. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με αποτέλεσμα η δυνατότητα βιβλιογραφικής ενημέρωσης να είναι πολύ καλή. 

Όπως και κατά την προηγούμενη τριετή λειτουργία του ΔΜΠΣ, έτσι και στη μελλοντική του λειτουργία καμία διδασκαλία δεν θα γίνεται εξ αποστάσεως.