Στους Μ.Φ. δύναται να ανατίθεται Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο (Ε.Ε.Ε.) στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων Τμημάτων, το οποίο ενδεικτικά μπορεί να είναι τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα και τούτο ανεξάρτητα από τις λοιπές υποχρεώσεις που πιθανόν να έχει ο ΜΦ. Κατά την ανάθεση λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ιεραρχημένες προτιμήσεις του ΜΦ. Η απόκτηση εκπαιδευτικής εμπειρίας θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης εκπαίδευσης του ΜΦ. Για το έργο αυτό οι ΜΦ μπορούν να προσλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ωριαία αντιμισθία και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης στους ΜΦ μπορούν να χορηγούνται υποτροφίες, αμοιβές παροχής έργου σε ερευνητικά προγράμματα, αμοιβές από προγράμματα παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και άλλες αμοιβές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.