Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Τα Μ.Μ. έχουν διάρκεια δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων και διδάσκονται τρείς (3) ώρες/εβδομάδα. Αντιστοιχούν όλα σε πέντε (5) Π.Μ. ή ECTS και περιλαμβάνουν διδασκαλία και κατά περίπτωση φροντιστηριακή ή/και εργαστηριακή άσκηση ή/και εργασίες. Ο φόρτος εργασίας τους είναι από 128 έως 150 ώρες εργασίας/μάθημα. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε μία (1) ώρα διδασκαλίας ή εργαστηριακής άσκησης ή φροντιστηριακής άσκησης  απαιτούνται δύο (2) ώρες μελέτης και προετοιμασίας του φοιτητή. Τα Μ.Μ. διδάσκονται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε αυτά επαρκής αριθμός Μ.Φ.

 

Τα Μ.Μ. χωρίζονται σύμφωνα με το επιστημονικό αντικείμενό τους σε πέντε (5) επιστημονικές ενότητες. Για κάθε μια από τις τέσσερεις (4) κύριες επιστημονικές ενότητες την ευθύνη έχει ένας Τομέας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών που καλύπτει το αντίστοιχο αντικείμενο σε συνεργασία με αντίστοιχου αντικείμενου καθηγητές του Τμήματος Φυσικής, ενώ η πέμπτη συμπληρωματική ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, όπως Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπάρχουν τέσσερα Μ.Μ. που είναι υποχρεωτικά για όλους τους Μ.Φ., ένα για κάθε κύρια επιστημονική ενότητα.

 

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε έξι (6) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (6 μαθήματα X5 ECTS = 30).

 

α) Υποχρεωτικά

1.    DGP_101 Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα (Τομέας Η/Υ).

2.    DGP_102 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Τομέας Σ.Α.Ε.).

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.    DGP_103 Ενεργειακά Θέματα και Περιβάλλον.

2.    DGP_104 Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας- Γενική θεώρηση του προβλήματος και τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυσή του (περιλαμβάνονται FACTS, ευέλικτα συστήματα διανομής, μικροδίκτυα ή έξυπνα δίκτυα (microgridsorsmartgrids)).

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 1.    DGP_105 Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής.

 2.    DGP_106 Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων.

 Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 1.    DGP_107 Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο. 

 Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 1.    DGP_109 Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέργειας. 

 2.    DGP_110 Ευφυής (προσαρμοστικός, ασαφής και εξελικτικός) έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. 

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 Ø  Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 1.    DGP_111 Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για μη Οικονομολόγους

 2.     DGP_114 Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

 3.     DGP_115 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

 Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε τέσσερα (4) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο είκοσι (20) ECTS (4 μαθήματα X 5 ECTS = 20). Επίσης ο φοιτητής εγγράφεται και αρχίζει τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την εκπόνηση της Μ.Δ.Ερ. υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντα Σύμβουλου Καθηγητή (Ε.Σ.Κ.), με φόρτο εργασίας δέκα (10) ECTS, που αντιστοιχούν σε 250-300 ώρες εργασίας. Συνεπώς ο συνολικός φόρτος εργασίας του εξαμήνου είναι τριάντα (30) ECTS.

 α) Υποχρεωτικά

 1.    DGP_201 Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ (Τομέας Σ.Η.Ε.).

 2.    DGP_202 Συστήματα Επικοινωνιών (Τομέας Τ/Τ.Π.).

 3.     DGP_209 Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 4.     DGP_210 Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 1.    DGP_203 Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπίδραση με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους. 

 Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 1.    DGP_204 Εφαρμογή των Ασύρματων Δικτύων στην Ενέργεια.

 Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 1.    DGP_205Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού.

 2.    DGP_108 Συστήματα διαχείρισης πόρων.

 Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 1.    DGP_206 Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 Ø  Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 1.     DGP_211 Αιολική Ενέργεια και ενέργεια του νερού.

 2.     DGP_212 Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Θεωρία και εργαστήριο).

 3.     DGP_213Επιχειρησιακή Στρατηγική.

 4.     DGP_214Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

 

 Θερινή έντονη ερευνητική περίοδος

Κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο θα αξιοποιούνται εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες για την περαίωση από τους φοιτητές της Μ.Δ.Ερ, με φόρτο εργασίας δέκα πέντε (15) ECTS, που θα αντιστοιχούν σε 375-450 ώρες εργασίας (δηλαδή 6.25-7.5 ώρες/ημέρα για έντονη ερευνητική εργασία).