Σε ποιους απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί  διπλωματούχοι των Τμημάτων:

περισσότερα

Υποχρεώσεις

Με την ένταξη κάθε Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Ε.Δ.Ε., η οποία αποφασίζει ...

περισσότερα

Προθεσμίες

Μία φορά το χρόνο γίνεται η προκήρυξη των θέσεων Μ.Φ. Αιτήσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ...

περισσότερα

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση τριών (3) ή περισσοτέρων αδικαιολόγητων απουσιών σε μάθημα ο διδάσκων δύναται να αποκλείσει των Μ.Φ. από την εξέταση του μαθήματος.

Οι Μ.Φ. που εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δώδεκα (12) εξαμηνιαία Μ.Μ. του ΔΠΜΣ και να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο με έξη (6). Οι Μ.Φ. εγγράφονται και δηλώνουν τα μαθήματα με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής ΜΜ. Οι ΜΦ μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης και εξέτασης σε μαθήματα που έχουν ήδη παρακολουθήσει ή είναι μαθήματα ισοδύναμου περιεχόμενου. Για την απαλλαγή και βαθμολόγηση στο μάθημα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στον διδάσκοντα (ή διδάσκοντες) του αντίστοιχου μαθήματος και να ζητούν να αξιολογηθούν για τις γνώσεις τους στο μάθημα. Ο διδάσκων (ή διδάσκοντες) του μαθήματος αξιολογούν και βαθμολογούν κάθε φοιτητή στο μάθημα με μεθόδους που αυτοί επιλέγουν και οπωσδήποτε ισοδύναμες με αυτές που αξιολογούνται και οι υπόλοιποι φοιτητές. Αν ο φοιτητής αξιολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό αυτός κατατίθεται μαζί με τους βαθμούς των άλλων φοιτητών, όταν εξετασθεί το μάθημα. Αν δεν πάρει προβιβάσιμο βαθμό εξετάζεται κανονικά στο μάθημα μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να ζητήσει από τον διδάσκοντα να γίνει αυτή η διαδικασία αμέσως  μετά την εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.

Από κάθε κύρια επιστημονική ενότητα ΜΜ υποχρεωτικά επιλέγεται τουλάχιστον ένα (1) ΜΜ του χειμερινού ή θερινού εξαμήνου, για κάθε ΜΦ.

Στα μέσα του θερινού εξαμήνου και το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την ολοκλήρωση κατάθεσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ΜΦ στο χειμερινό εξάμηνο, ο ΕΚ με έγγραφό του ανακοινώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τη στενή θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η ΔΕ, ενώ ο ακριβής τίτλος της ΔΕ θα προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωσή της και θα ανακοινώνεται στη γραμματεία εγκαίρως από τον ΕΚ. Στο ίδιο έγγραφο ο ΕΚ προτείνει και την ΤΕΕ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση της στενής θεματικής περιοχής και ΤΕΕ ανακοινώνεται ηλεκτρονικά από το ΔΜΣ.  

Στους Μ.Φ. δύναται να ανατίθεται Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο (Ε.Ε.Ε.) στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων Τμημάτων, το οποίο ενδεικτικά μπορεί να είναι τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα και τούτο ανεξάρτητα από τις λοιπές υποχρεώσεις που πιθανόν να έχει ο ΜΦ. Κατά την ανάθεση λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ιεραρχημένες προτιμήσεις του ΜΦ. Η απόκτηση εκπαιδευτικής εμπειρίας θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης εκπαίδευσης του ΜΦ. Για το έργο αυτό οι ΜΦ μπορούν να προσλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ωριαία αντιμισθία και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης στους ΜΦ μπορούν να χορηγούνται υποτροφίες, αμοιβές παροχής έργου σε ερευνητικά προγράμματα, αμοιβές από προγράμματα παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και άλλες αμοιβές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Σε περίπτωση που λόγω απουσιών ο ΜΦ δεν ολοκληρώσει επιτυχώς, διαγράφεται από το ΔΠΜΣ. 

Τα ΜΜ εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών μαθημάτων (που περιλαμβάνουν και την εξέταση του Σεπτεμβρίου, όπου εξετάζονται τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Αυτή η εξέταση είναι επαναληπτική των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων.). Η εξεταστική περίοδος ορίζεται στις δύο (2) εβδομάδες (εκτός από κάποια υποχρεωτικά μαθήματα που γίνεται συνεξέταση με προπτυχιακούς φοιτητές και ακολουθούν το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών). Για τις εξετάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Στις εξαμηνιαίες εξετάσεις εξετάζονται τα μαθήματα του εξαμήνου, ενώ στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Επειδή, λόγω της διάρκειας του ΠΜΣ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η υπ' αριθ. 96/28-7-16 απόφαση της Σ.Ε.Σ., για να διευκολυνθούν οι Μ.Φ. που έχουν αποτύχει σε μαθήματα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δίνεται η δυνατότητα στους διδάσκοντες των αντίστοιχων μαθημάτων να κάνουν συμπληρωματική εξέταση σε αυτούς τους Μ.Φ. και η τελική τους βαθμολογία που θα εισαχθεί στο σύστημα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου να προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση των Μ.Φ. Την ευθύνη για την εφαρμογή της απόφασης αυτής και την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων αναλαμβάνει ο ΔΜΣ. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

Στα μέσα του θερινού εξαμήνου και το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών από την ολοκλήρωση κατάθεσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ΜΦ στο χειμερινό εξάμηνο, για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΕΔΕ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ) για την ΔΕ του. Οι ΕΚ ορίζονται από τα μέλη ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, των συμμετεχόντων Τμημάτων. Για τον ορισμό τους ο ΜΦ καταθέτει στη γραμματεία αίτηση με τρία ονόματα, με σειρά επιθυμούμενης προτεραιότητας. Για τον τελικό ορισμό των ΕΚ λαμβάνεται υπόψη η γραπτή εκφρασμένη επιθυμία των ΜΦ, αλλά κυρίως η κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή των Μ.Φ. στα μέλη ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Η ΣΕ και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο ΕΚ βοηθάει τον ΜΦ να αναπτύξει την επιστημονική του σκέψη καθώς και να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες ερευνητικές μεθοδολογίες στην διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ του, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα διδασκόμενα μαθήματα, ώστε στο τέλος της ΔΕ ο ΜΦ να είναι εξοικειωμένος με το θέμα έρευνας που πραγματοποίησε (30 πιστωτικές μονάδες (ECTS)).

Για την εξέταση και έγκριση της ΔΕ, ορίζεται από την ΕΔΕ, ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχουν ο ΕΚ, που είναι και ο πρόεδρος της ΤΕΕ και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ, ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. H πρόταση για τη συγκρότηση της ΤΕΕ, είναι ευθύνη του ΕΚ και η πρόταση αυτή εγκρίνεται από την ΕΔΕ. 

Οι διαδικασίες εκπόνησης της ΔΕ ολοκληρώνονται με τη δημόσια παρουσίαση και ανάπτυξη του θέματος από τον υποψήφιο ενώπιον της ΤΕΕ και ακροατηρίου. Η ανακοίνωση για εξέταση της ΔΕ και η πρόσκληση της ΤΕΕ γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Η παρουσίαση και η εξέταση των ΔΕ μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και τις απαντήσεις του υποψηφίου σε σχετικές επιστημονικές ερωτήσεις αποχωρεί το ακροατήριο και ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου και τελικής κρίσης της ΔΕ από την ΤΕΕ. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίνεται από την ΤΕΕ. Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθμολογούν. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της ΔΕ, ο ΜΦ μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτικό με τη σχετική αιτιολόγηση κοινοποιείται στη γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Μετά την έγκριση της ΔΕ ο πρόεδρος της ΤΕΕ διαβιβάζει στη ΕΔΕ το πρακτικό της δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης και αξιολόγησης της ΔΕ του υποψηφίου και εισηγητική έκθεση, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της ΤΕΕ (στο παράρτημα Γ υπάρχουν υποδείγματα πρακτικού εξέτασης, ανακοίνωσης εξέτασης και δομής της ΔΕ). Η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει την απονομή των τίτλων ΜΔΕ, των οποίων η απονομή τους γίνεται δημόσια. 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα (με μέσω όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 6) και στη ΔΕ. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

Πριν την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε. ο ΜΦ καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών σε ηλεκτρονική μορφή το πλήρες κείμενο της ΔΕ.

Τελευταία Νέα